ข้อมูลงานวิจัย

ชื่อบทความวิจัย เจ้าของบทความวิจัย หลักสูตรวิชา ชื่อวารสาร หรือแหล่งที่เผยแพร่ ปีที่เผยแพร่ เล่มที่ หน้าที่
รพัฒนาน้ำเคลือบเซรามิกส์ จากเนื้อดินพื้นบ้านพรชัย ปานทุ่งออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมวารสารวิจัยสหวิทยาการไทย2015Vol. 10 No. 3 November - December 201538
การประยุกต์ใช้ปูนปลาสเตอร์เสื่อมสภาพจากการผลิตเซรามิกส์ มาพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์อิฐประดับพรชัย ปานทุ่งออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมวารสารวิจัยสหวิทยาการไทย2015Vol. 10 No. 3 November - December 201545
กระบวนการสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ของใช้และของ ตกแต่งจากหญ้าแฝกชุมชน OTOP บ้านปากโทก อ.เมือง จ.พิษณุโลกพรชัย ปานทุ่งออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมวารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี2558ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 (เดือนกันยายน – เดือนธันวาคม พ.ศ. 2558)105
ส่งผลงานร่วมประกวดงานศิลปะตกแต่งผนังด้วยเซรามิก Wall Art Ceramic 20 เมษายน พ.ศ. 2558 ชื่อผลงาน Clay Of Lifeวิมล ทองดอนกลิ้งสาขาวิชาเซรามิกส์ประกวดงานศิลปะตกแต่งผนังด้วยเซรามิก 255820 เมษายน พ.ศ. 2558-
ส่งผลงานร่วมประกวดงานศิลปะตกแต่งผนังด้วยเซรามิก Wall Art Ceramic 20 เมษายน พ.ศ. 2558 ชื่อผลงาน Gragh Of Lifeวิมล ทองดอนกลิ้งสาขาวิชาเซรามิกส์ประกวดงานศิลปะตกแต่งผนังด้วยเซรามิก 255820 เมษายน พ.ศ. 2558-
The effect of Innovation and Marketing on Organizational Performance and Organizational Survival : a PLS-SEM approach towards Industrial Ceramic Enterprises in Thailand. Phainphin Kowuttiphong and Wanno Fongsuwan.สาขาวิชาเซรามิกส์Wall Art Ceramic 2015 International Symposium on business and Management2015--
การประกวดผลิตภัณฑ์เซรามิกส์เชิงสร้างสรรค์โดยการขึ้นรูปด้วยแป้นหมุน (Creative Design Ceramic Products Through Potter’s Wheel Competition)สนิท ปิ่นสกุลสาขาวิชาเซรามิกส์ณ ศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าเซรามิกและหัตถอุตสาหกรรม จังหวัดลำปาง2558 วันที่ 18 สิงหาคม 2558 -
ขี้เถ้าแกลบแทนซิลิกาสำหรับการผลิตเซรามิกส์. ทนารัช จิตชาญวิชัยสาขาวิชาเซรามิกส์วารสารวิจัยและพัฒนาวไลอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์.2558ปีที่ 10. ฉบับที่ 3. กันยายน-ธันวาคม.-
Development of cooperating embedded system and accelerometer for motion analysis of human walking.วชิระ ลิ้มศรีประพันธ์ และ วิทยา เรืองนำกิจสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์การประชุมวิชาการ“พิบูลสงครามวิจัย” พ.ศ. 2558 201513-14 กุมภาพันธ์ 2558148
การพัฒนาสื่อการสอนออนไลน์เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ของนักศึการายวิชาโครงสร้างข้อมูลและเทคนิคการโปรแกรมคอมพิวเตอร์พันธุ์ธิดา ลิ้มศรีประพันธ์ และ วชิระ ลิ้มศรีประพันธ์สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์การประชุมวิชาการระดับชาติ “พิบูลสงครามวิจัย 2558”201513-14 กุมภาพันธ์ 2558149
Applying principle administrates quality for logistics management in the mid-sized restaurant businessยอดเพชร ทองขาว อลงกรณ์ เมืองไหว และ ธนิดา โขนงนุชสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์การประชุมวิชาการระดับชาติ “พิบูลสงครามวิจัย 2558”201513-14 กุมภาพันธ์ 2558390
Vertical Edge Detection-Based Automatic Optical Joint DefectsJirarat Ieamsaard, Suchart Yammen,Paisarn Muneesawang, and Frode Eika Sandnesสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ECTI TRANSACTIONS ON COMPUTER AND INFORMATION TECHNOLOGY2015Vol.9 No.2 (2015)173-181
Image based contamination detection on hard disk head gimbal assemblyJirarat Ieamsaard, and Paisarn Muneesawang, Frode Eika Sandnesสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์International Conference on Signal-Image Technology & Internet-Based Systems201523-27, November 2015143-146
Vertical Edge Detection-Based Automatic Optical Inspection for Solder Jet Ball Joint Defect on Head Gimbal AssemblyJirarat Ieamsaard, Suchart Yammen, Paisarn Muneesawangสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์Electrical EngineeringElectronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI-CON)2015 8-10 July 2015-
การพัฒนาชุดจำลองระบบอัตโนมัติเพื่อพัฒนาทักษะของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในรายวิชาระควบคุมอัตโนมัติวชิระ ลิ้มศรีประพันธ์สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์การประชุมวิชาการระดับชาติ “พิบูลสงครามวิจัย 2558”255813-14 กุมภาพันธ์ 2558320-326
Efficiency of Vertical Axis Small Wind Turbine for Electric Generation at Thung – ThalayKaew in Phitsanulok,ThailandThaweesak Tanaram,Nuttee Thungsukสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์Internation Conference on Applied Electrical and Mechanical Engineering 2015 (The Japan-Thailand-Lao PDR.-Korea-China Installation and Applied Technology2015August 27-28,2015-
The study of effect on wind turbine in generating previons 3 years on samut – Pakan area,ThailandThaweesak Tanaram,Nuttee Thungsukสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์Internation Conference on Applied Electrical and Mechanical Engineering 2015 (The Japan-Thailand-Lao PDR.-Korea-China Installation and Applied Technology2015August 27-28,2015-
The investigation of Polyethylene naphthalate (PEN) for Flexible solar cell by development Low-pressure high-frequency plasma chemical vapor deposition systemThaweesak Tanaram,Nuttee Thungsukสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์Internation Conference on Applied Electrical and Mechanical Engineering 2015 (The Japan-Thailand-Lao PDR.-Korea-China Installation and Applied Technology2015August 27-28,2015-
Cultural tourism route : a case of the temples in Mueang Phitsanulokศุจินธร ทรงสิทธิเดช ภัสสร เอี่ยมใหม่ จิตติศักดิ์ บวบมี และ กนกรัตน์ ชากองมาSujinthorn Songsittidet , Phatsorn Eaummai, Jittisak Boubmee and Kanokrat Chakongmaวิศวกรรมโลจิสติกส์2015-143
The efficiency testing of Shoulder Rumble Strips (SRS) on noise for alerting drivers in Thailand: a comparison among three types of SRS..Ratanavaraha, V., & Jomnonkwao, Sวิศวกรรมโลจิสติกส์Advances in Transportation Studies: an international Journal, 2015-36, 109-118
Trends in Thailand CO2 emissions in the transportation sector and Policy Mitigation. Ratanavaraha, V., & Jomnonkwao, S.วิศวกรรมโลจิสติกส์Transport Policy2015Vol.41-
Awareness status of sightseeing bus entrepreneurs: A case study in rural areas of Thailand. Jomnonkwao, S., Siridhara, S., & Ratanavaraha, V.วิศวกรรมโลจิสติกส์Lowland Technology International2015Vol.1747-52
Factors influencing customer loyalty to educational tour buses and measurement invariance across urban and rural zones.Jomnonkwao, S., Ratanavaraha, V., Khampirat, B., Meeyai, S., & Watthanaklang, D.วิศวกรรมโลจิสติกส์Transportmetrica A: Transport Science2015Vol.11(8)659-685
แนวทางการพัฒนาทักษะในการเรียนของนักศึกษารายวิชาระบบบรรจุภัณฑ์ สาหรับโลจิสติกส์ ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2556. ธณิดา โขนงนุชวิศวกรรมโลจิสติกส์การประชุมวิชาการพิบูลสงครามวิจัย ประจาปี 2558.255813-14 กุมภาพันธ์ 2558-
การศึกษาระบบการจัดการโซ่อุปทานมันสาปะหลังในจังหวัดพิษณุโลก.ธณิดา โขนงนุช และอลงกรณ์ เมืองไหววิศวกรรมโลจิสติกส์การประชุมวิชาการพิบูลสงครามวิจัย ประจาปี 2558.255813-14 กุมภาพันธ์ 2558561-589
การศึกษาระบบการจัดการโซ่อุปทานยางพาราในจังหวัดพิษณุโลก. ธณิดา โขนงนุช และ อลงกรณ์ เมืองไหววิศวกรรมโลจิสติกส์การประชุมวิชาการพิบูลสงครามวิจัย ประจาปี 2558.255813-14 กุมภาพันธ์ 2558550-555
การพยากรณ์ความต้องการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดาเนินงาน กรณีศึกษาคลังพัสดุทางการแพทย์โรงพยาบาลพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก. ธณิดา โขนงนุช และผอลงกรณ์ เมืองไหว และศุจินธร ทรงสิทธิเดช.วิศวกรรมโลจิสติกส์การประชุมวิชาการพิบูลสงครามวิจัย ประจาปี 2558.255813-14 กุมภาพันธ์ 2558542-549
การศึกษาโซ่อุปทานอ้อยและนาตาลของจังหวัดอุตรดิตถ์ กรณีศึกษา: บริษัท นาตาลไทยเอกลักษณ์ จากัดธณิดา โขนงนุช และ อลงกรณ์ เมืองไหว และสุกฤษฎิ์ เพชรสวัสดิ์.วิศวกรรมโลจิสติกส์การประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ และนานาชาติราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 3.2558--
การปรับปรุงการทางานในสายการประกอบอุปกรณ์ควบคุมสัญญาณไฟ (HF-1000W) กรณีศึกษา:บริษัท พี อี เทคนิค จากัด.ธณิดา โขนงนุช และอลงกรณ์ เมืองไหววิศวกรรมโลจิสติกส์วารสารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม,เทพสตรีI-TECh (TCI2)ปีที่10255812 ม.ค.-มิ.ย.255855-68
การศึกษาระบบโลจิสติกส์ของมันสาปะหลังในจังหวัดพิษณุโลกเพื่อการส่งออก ผ่านเขตการค้าชายแดนไทย-ลาวตามเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจ.ธณิดา โขนงนุช และผอลงกรณ์ เมืองไหววิศวกรรมโลจิสติกส์การประชุมวิชาการระดับชาติด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม ครั้งที่ 1, 2558.2558--
แบบจำลองการเลือกรูปแบบการขนส่งสินค้าระหว่างเมือง : กรณีศึกษา รถไฟความเร็วสูงสายกรุงเทพ –เชียงใหม่วชิระ วิจิตรพงษา, ปรีดา พิชยาพันธ์, อรรถวิทย์ อุปโยคิน.วิศวกรรมโลจิสติกส์งานประชุมวิชาการด้านระบบขนส่งทางรางของประเทศไทยครั้งที่ 22558--
แบบจำลองพฤติกรรมการเลือกรูปแบบการเดินทางของนักท่องเที่ยว กรณีศึกษา : รถไฟความเร็วสูงสายกรุงเทพ –เชียงใหม่ปรีดา พิชยาพันธ์, อรรถวิทย์ อุปโยคิน., วชิระ วิจิตรพงษาวิศวกรรมโลจิสติกส์งานประชุมวิชาการด้านระบบขนส่งทางรางของประเทศไทยครั้งที่ 2---
แบบจำลองการเลือกรูปแบบการขนส่งสินค้าระหว่างเมืองสำหรับรถไฟทางคู่ และถนนในเขตพื้นที่ชายแดน : กรณีศึกษาจังหวัดเชียงรายอรรถวิทย์ อุปโยคิน, เกรียงไกร อรุโณทยานันท์, วชิระ วิจิตรพงษาวิศวกรรมโลจิสติกส์การประชุมวิชาการโยธาแห่งชาติครั้งที่ 212558--
ปัจจัยที่มีผลต่การเลือกใช้ทางด่วนของจังหวัดเชียงใหม่วชิระ วิจิตรพงษาวิศวกรรมโลจิสติกส์การประชุมวิชาการขนส่งแห่งชาติครั้งที่ 102558--
การประเมินประสิทธิภาพและความคุ้มค่าของทางแยกแบบจำกัดการข้ามและกลับรถ : กรณีศึกษาทางแยกบริเวณหน้ามหาวิทยาลัยพะเยาวชิระ วิจิตรพงษาวิศวกรรมโลจิสติกส์การประชุมวิชาการขนส่งแห่งชาติครั้งที่ 102558--
ขั้นตอนหาค่าความเหมาะสมที่สุดของกลุ่มอนุภาคแบบกำหนดขอบเขตอัตโนมัติ ในการสังเคราะห์ชุดควบคุมจัดสัญฐานวงรอบเอชอินฟินิตี้แบบกำหนดโครงสร้างได้สำหรับวงจรทอน-ทบระดับแรงดัน, สักทอง มณฑล ฟักเอม, ปิยะพงษ์ โอฬารทิชาชาต, สมยศ เกียรวนิชวิไล, ณรงค์ ตระกูลเทคโนโลยีอุตสาหกรรมวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 2 ฉบับที่ 22558--
การประยุกต์ใช้แผนที่จุดเสี่ยว ฮิยาริ ฮัตโตะ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางถนน:กรณีศึกษา อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอนอาจารย์ดลยฤทธิ์ เสฏฐสุวจะ,บุญพล มีไชโย,ทวีศักดิ์ แตะกระโทกเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการประชุมวิชาการการขนส่งปห่งชาติ ครั้งที่ 10255818-ธ.ค.-58-
การคัดเลือกที่ตั้งสำหรับศูนย์โลจิสติกส์โดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และการวิเคราะห์แบบหลายหลักเกณ์เจษฎา โพธิ์จันทร์เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 2025588-10 กรกฎาคม 2558-
การคัดเลือกบุคคลที่มีขีดความสามารถเพื่อเข้าทำงานในองค์กรโดยใช้การวิเคราะห์แบบหลายหลักเกณฑ์เจษฎา โพธิ์จันทร์,สฤษดิ์พงศ์ นิใจ,ปิยวรรณ สิริประเสริฐศิลป์เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 255827-28 มิถุนายน 2559-
การตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน:กรณีศึกษาอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอนดลยฤทธิ์ เสฏฐสุวจะ,บุญพล มีไชโย,ทวีศักดิ์ แตะกระโทกเทคโนโลยีอุตสาหกรรมนำเสนอในงานราชภัฏวิจัย ครั้งที่3 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช5--
การเปรียบเทียบการพยากรณ์ กรณีศึกษาบริษัท ยัมเรสเทอรองตส์เนชั่นเนล (ไทยแลนด์)อลงกรณ์ เมืองไหว,สุกฤษฎิ์ เพชรสวัสดิ์เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ”ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 3”2558--
การศึกษาแนวทางการนำอัตลักษณ์ศิลปะการตัดกระดาษแบบไทยประเพณีมาประยุกต์ในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์กล้วยแปรรูป สำหรับวิสาหกิจชุมชน อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลกอ.ปรารถนา ศิริสานต์ออกแบบผลิตภัณฑ์ฯรายนงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรภ.ภูเก็ต2559สำเนาบทความที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 2102-109
การพัฒนาทักษะการใช้โปรแกรมส าหรับการออกแบบ 2 มิติ ในรายวิชามนุษย์กับการออกแบบออกแบบอ.ชาติชาย จันทร์ประทีปออกแบบผลิตภัณฑ์ฯรายนงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย มาหวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปี พ.ศ. 25592559สำเนาบทความที่ตีพิมพ์ในรายนงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย มาหวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปี พ.ศ. 2559207 -212
การศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพของต้นกก เพื่อพัฒนาเป็นผนังตกแต่งภายในอาคารอ.ชาติชาย จันทร์ประทีปออกแบบผลิตภัณฑ์ฯรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 8: 2559 “การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอย่างยั่งยืนสู่โลกาภิวัตน์”2559สำเนาบทความที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 8 : “การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอย่างยั่งยืนสู่โลกาภิวัตน์”802-812
การออกแบบหนังสือสามมิติ เพื่อพัฒนาทักษะด้านการอ่าน สำหรับเด็กอายุ 9 ปีขึ้นไปอ.ณัฐธิดา จงรักษ์ออกแบบผลิตภัณฑ์ฯรายนงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรภ.ภูเก็ต2559สำเนาบทความที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 2110-117
เนื้อดินปั้นเซรามิกส์จากส่วนผสมของตะกอนดินประปาและเถ้าแกลบเพื่อผลิตหินแกรนิตเทียมสำหรับตกแต่งอาคาร (The Ceramic Body from a Mixture of Water Treatment Residue and Rice Husk Ashes as Artificial Granite for Building Decoration)ผศ.ดร.สนิท ปิ่นสกุลเซรามิกส์รายนงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรภ.ภูเก็ต2559สำเนาบทความที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 2824-835
การรู้จำภาพลายไทยโดยการประมวลผลภาพด้วยวิธี Scale Invariant Feature Transform (SIFT) ”อ. ชิตณรงค์ เพ็งแตง อ.จิรารัตน์ เอี่ยมสอาด วิศวกรรมคอมพิวเตอร์รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ วลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 82559Proceeding ระดับชาติ*
การรู้จำภาพลายไทยโดยการประมวลผลภาพด้วยวิธี Scale Invariant Feature Transform (SIFT)อ.ชิตณรงค์ เพ็งแตง อ.จิรารัตน์ เอี่ยมสะอาดวิศวกรรมคอมพิวเตอร์รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ วลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 82559Proceeding ระดับชาติ*
. นิวัฒน์ ศักดิ์ดาเดช เอื้อบุญ ที่พึ่ง และนิวัตร พัฒนะ. (2559).ผลของสัดส่วนพื้นที่ช่องลมออกต่อการอบแห้งด้วยปั๊มความร้อน. วารสารการประชุมวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 2 237-244.ผศ.ดร.นิวัตร พัฒนะ. ผศ.ดร.เอื้อบุญ ที่พึ่งครุศาสตร์อุตสาหกรรมบทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 2559Proceeding ระดับชาติ*
การแก้ปัญหาการจัดเซลล์การผลิตแบบพลวัตที่พิจารณาการกำหนดพนักงานด้วยวิธีการเชิงพันธุกรรม. การประชุมวิชาการระดับชาติด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม ครั้งที่ 2 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี อุบลราชธานี.ผศ.ดร. อลงกรณ์ เมืองไหว อ.ยอดเพชร ทองขาววิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมโลจิสติกส์บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ2559Proceeding ระดับชาติ*
การศึกษาระบบโลจิสติกส์เพื่อการส่งออกผ่านเขตการค้าชายแดน กรณีศึกษา: เขตการค้าชายแดนไทย-ลาวช่องภูดู่ จังหวัดอุตรดิตถ์. การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ภูเก็ต.อ.ธณิดา โขนงนุช ผศ.ดร. อลงกรณ์ เมืองไหว และ อ.ธัชชัย เทพกรณ์วิศวกรรมโลจิสติกส์บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ2559Proceeding ระดับชาติ*
การจัดการสินค้าคงคลัง แบบ ABC Analysis จากโรงงานกรณีศึกษาในจังหวัดพิษณุโลก อ.ณัฐพร ตั้งเจริญชัย เทคโนโลยีวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ2559Proceeding ระดับชาติ274-280
การวางผังคลังสินค้าแบบสัดส่วนการรับ-ส่งสินค้าร่วมกับหลักการวิเคราะห์แบบ ABC กรณีศึกษา: บริษัทบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) อ.สุกฤษฎิ์ เพชรสวัสดิ์เทคโนโลยีอุตสาหกรรมบทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ2559Proceeding ระดับชาติ251-256
โมเดลการวัดคุณภาพการให้บริการขนส่งสาธารณะภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม: การประยุกต์ใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอ.สุกฤษฎิ์ เพชรสวัสดิ์เทคโนโลยีอุตสาหกรรมบทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ2559Proceeding ระดับชาติ61-67
การศึกษาระบบโลจิสติกส์เพื่อการส่งออกผ่านเขตการค้าชายแดน กรณีศึกษา: เขตการค้าชายแดนไทย-ลาวช่องภูดู่ จังหวัดอุตรดิตถ์ อ.ดร.ธัชชัย เทพกรณ์เทคโนโลยีอุตสาหกรรมบทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ2559Proceeding ระดับชาติ54-60
ปัจจัยที่มีผลกับการใช้พลังงานในการขนส่งในภาคเหนือของประเทศไทย อ.เจษฎา โพธิ์จันทร์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรมบทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ2559Proceeding ระดับชาติ8-Jan
แบบจำลองการเลือกรูปแบบการส่งสินค้าระหว่างเมือง กรณีศึกษารถไฟฟ้าความแร็วสูง (สาย กรุงเทพฯ – พิษณุโลก)อ.เจษฎา โพธิ์จันทร์เทคโนโลยีอุตสาหกรรมบทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ2559Proceeding ระดับชาติ*
แบบจำลองการประเมินโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งในเขตพื้นที่ชายแดน กรณีศึกษาจังหวัดเชียงรายอ.เจษฎา โพธิ์จันทร์เทคโนโลยีอุตสาหกรรมบทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ2559Proceeding ระดับชาติ68-75
การตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน: กรณีศึกษาอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน อ.ดลยฤทธิ์ เสฏฐสุวจะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมบทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 2559Proceeding ระดับชาติ*
การพัฒนาชุดทดลองการควบคุมสัญญาณไฟจราจรด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ ARDUINO อ.เกียรติชัย บรรลุผลสกุลเทคโนโลยีอุตสาหกรรมบทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 2559*208-214
A PLS-SEM Analysis of Thai Ceramic Enterprise Innovationอ.เพียรพิณ ก่อวุฒิพงศ์เซรามิกส์Business Strategies & Perhormance on Survival. Academy for Global Business Advancement (AGBA) 13th Annua World Congress “Business and Entrepreneurship Development in a Globalized Era”2559สำเนาบทความที่ตีพิมพ์รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ*
Detection of micro contamination in hard disk drives using maximum likelihood estimation and angle detectionอ.จิรารัตน์ เอี่ยมสอาดวิศวกรรมคอมพิวเตอร์In Computer Science and Software Engineering (JCSSE) 2016 13th International Joint Conference on (pp. 1-5). IEEE2559Proceeding ระดับนานาชาติ*
The Comparison of Highway-Railway Grade Crossing (HRGC) Safety Situation through Developed Country อ.ดลยฤทธิ์ เสฏฐสุวจะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมบทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนำเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทำเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน นับแต่2559Proceeding ระดับนานาชาติ*
การสร้างสรรค์ใบยางพารา เพื่อใช้ผลิตผลิตภัณฑ์ของตกแต่งและของชำร่วย ผศ.พรชัย ปานทุ่งออกแบบผลิตภัณฑ์ฯวาสารวไลอลงกรณ์ในพระบรมราชูประถัมภ์ ปีที่ 11 ฉบับที่ 32559สำเนาบทความที่ตีพิมพ์ในวาสารวไลอลงกรณ์ในพระบรมราชูประถัมภ์ 135-142
การสังเคราะห์ผลงานวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการศิลปะสถาปัตยกรรม อ.อุษา อินทร์ประสิทธิ์ออกแบบผลิตภัณฑ์ฯวารสารวิชาการศิลปะสถาปัตยกรรม 2559สำเนาบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการศิลปะสถาปัตยกรร มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยนเรศวร ระหว่างปี 2553-2557 มหาวิทยาลัยนเรศวร
เข้าร่วมประกวดผลงาน ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม c – pot ชิ้นที่ 1 (งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ระดับชาติ)อ.วิมล ทองดอนกลิ้งเซรามิกส์จัดโดยกระทรวงวัฒนธรรม ในประกวดผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทยภาคเหนือ ณ โรงแรมท๊อปแลนด์ 2559TCI กลุ่ม 2*
เข้าร่วมประกวดผลงาน ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม c – pot ชิ้นที่ 2 (งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ระดับชาติ)อ.วิมล ทองดอนกลิ้งเซรามิกส์จัดโดยกระทรวงวัฒนธรรม ในประกวดผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทยภาคเหนือ ณ โรงแรมท๊อปแลนด์2559TCI กลุ่ม 2*
การวิเคราะห์หาสัดส่วนการลงทุนตามพันธกิจเพื่อสนับสนุนการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งความเป็นเลิศ โดยใช้การเปรียบเทียบเชิงคู่ และการวิเคราะห์เชิงลำดับชั้นอ.เจษฎา โพธิ์จันทร์เทคโนโลยีอุตสาหกรรมบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 22559งานสร้างสรรค์(ระดับชาติ)1/10/2017*
การศึกษาความปลอดภัยทางถนนในเขตชุมชนเมือง กรณีศึกษาอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน อ.ดลยฤทธิ์ เสฏฐสุวจะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 22559งานสร้างสรรค์(ระดับชาติ)129-141
การพัฒนาสูตรเนื้อดินเพิ่อใช้ผลิตเชิงชายสำหรับตกแต่งอาคาร(Caly Formulas Used in the Production of Perforated Eaves)ผศ.ดร.สนิท ปิ่นสกุลเซรามิกส์วารสารวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 กรกฏาคม-ธันวาคม 25592559สำเนาบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 กรกฏาคม-ธันวาคม 2559121-133
การจัดเซลล์การผลิตแบบพลวัตด้วยวิธีการเมตาฮิวริสติกส์อลงกรณ์ เมืองไหว ยอดเพชร ทองขาว และธณิดา โขนงนุชวิศวกรรมโลจิสติกส์วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 11 ฉบับพิเศษ2559สำเนาบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีปีที่ 11 ฉบับพิเศษ281-292