หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต-สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

    ผศ.ปรารถนา ศิริสานต์

    ประธานหลักสูตร

      ผศ.ดร.ณัฐธิดา จงรักษ์

      อาจารย์ผุ้สอน