บุคลากรสายสนับสนุน

  นางสาวญาดา ไกรกิจราษฎร์

  ผู้อำนวยการสำนักงานคณะ

   นางสาววันเพ็ญ ศรีบุญมาก

   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

    นางจิตฒ์ศยา โฉมสำเภา

    นักวิชาการศึกษา

     นายขันแก้ว สมบูรณ์

     นายช่างประณีตศิลป์

      นางสาวอริศรา นุชเปรม

      นักกิจการนักศึกษา

       นายสุวัตร ชยานันท์

       นักวิทยาศาสตร์(สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง)

        นายกฤษณะ กลิ่นดี

        นักวิทยาศาสตร์(สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา)

         นายสมเจตน์ ทองดี

         นักวิชาการคอมพิวเตอร์

          นางสาวอมรรัตน์ คล้ายสอน

          นักวิชาการศึกษา

           นายนฤพล สิงห์กลิ่น

           นักวิทยาศาสตร์(สาขาวิชาเซรามิกส์)

            นางสาวณัฐณพัชร์ กลิ่นใจ นักวิชาการศึกษา

             นายสถาพร หิมวันต์ นักวิทยาศาสตร์(สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์)

              นางสาวนภาพร แก้วทิพย์ นักวิทยาศาสตร์(สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์)

               ปัทวี ปานอ่วย นักวิทยาศาสตร์(วิชาเอกเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์)

                นายสำเริง แปลกอ่อง ช่างเครื่องยนต์

                 นายภิรมย์ อ่ำอ่อน ช่างเครื่องยนต์