หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเซรามิกส์

  อาจารย์วิมล ทองดอนกลิ้ง

  ประธานหลักสูตร

    รศ.ดร. นิวัตร พัฒนะ

    อาจารย์ผุ้สอน