หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง)

  ผศ.กันตภณ โล่นพันธ์

  ประธานหลักสูตร

  วิชาเอกเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา

   อาจารย์สุรเชษฐ์ วรรณา

   อาจารย์ผุ้สอน

    อาจารย์จิรา ธรรมนิยม

    อาจารย์ผุ้สอน

     ผ.ศ.ดลยฤทธิ์ เสฏฐสุวจะ

     อาจารย์ผุ้สอน

      ดร.เจษฎา โพธิ์จันทร์

      ผู้ประสานงานสาขาวิชา

      วิชาเอกเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง

         ผศ.กันตภณ โล่นพันธ์

         อาจารย์ผู้สอน

         วิชาเอกเทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิต

            อาจารย์มนตรี มูลทองคำ

            อาจารย์ผุ้สอน

             อาจารย์ธนากร จันทรศรีชา

             ผู้ประสานงานสาขาวิชา

             วิชาเอกเทคโนโลยีวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์

               ผศ.ดร.ธัชชัย เทพกรณ์

               ผู้ประสานงานสาขาวิชา