หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์

ผศ.ธณิดา โขนงนุช

ประธานหลักสูตร

      ผศ.ธณิดา โขนงนุช

      ประธานหลักสูตร