ประวัติคณะ

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  จังหวัดพิษณุโลกเริ่มเตรียมการก่อตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539  โดยดำเนินงานในรูปโครงการจัดตั้งคณะฯ  และเมื่อวันที่  28  กุมภาพันธ์  พ.ศ.2541 สถาบันได้ประกาศให้ดำเนินการจัดการเรียนการสอน และการบริหารงานในลักษณะคณะเต็มรูปแบบทั้งด้านวิชาการ        ด้านบริหาร ด้านกิจการนักศึกษา โดยแยกจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  อย่างเป็นทางการภายในระดับสถาบัน  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมผลิตบัณฑิตสาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตามหลักสูตรของสภาการฝึกหัดครู  พ.ศ. 2536  และเปลี่ยนมาเป็นหลักสูตรของสภาสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2543  ซึ่งปัจจุบันคณะได้พัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) โดยหลักสูตรมีความสอดคล้องกับนโยบายการผลิตบัณฑิตของประเทศและของมหาวิทยาลัย สอดคล้องกับความต้องการของสังคม  รวมถึงช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

สรุปความเป็นมาของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

มีนาคม 1, 1984

Handicraft Studies and Industrial Arts Department … Read more

มีนาคม 1, 1985

the first building was constructed named Technolog… Read more

มีนาคม 1, 1986

the second building has been established named Mec… Read more

มีนาคม 1, 1995

Mr. Niwat Pattana, Head of Handicraft Studies and … Read more

ตุลาคม 1, 1995

Dr. Sawang Phuphatwiboon, The President of Rajabha… Read more

พฤศจิกายน 1, 1995

the committee held the second meeting to consider … Read more

ธันวาคม 1, 1995

Handicraft Studies and Industrial Arts Department … Read more

มกราคม 1, 1996

the committee revised draft of Faculty of Industri… Read more

เมษายน 1, 1996

), the draft of Faculty of Industrial Technology E… Read more

พฤษภาคม 1, 1996

Faculty of Industrial Technology Establishment Pro… Read more

มีนาคม 1, 1997

the institution issued an Announcement No. 440/254… Read more

มิถุนายน 1, 1997

Full-time course was provided for undergraduate 2-… Read more

มกราคม 1, 1998

teaching implementation in Industrial Industry maj… Read more

กรกฎาคม 1, 1998

the institution announced and allowed the Faculty … Read more

มกราคม 1, 2003

Office of Education Assurance Rajabhat Institution… Read more

พฤศจิกายน 1, 2004

to improve organizational mechanism in order to pr… Read more

มกราคม 4, 2005

According to Ministry of Education by the structur… Read more

มีนาคม 1, 2005

Faculty of Industrial Technology was appointed as … Read more

มีนาคม 1, 2005

Pibulsongkram Rajabhat University Council announce… Read more

มกราคม 1, 2007

Faculty of Industrial Technology was funded by the… Read more

มีนาคม 25, 2008

Bachelor of Engineering, Logistics Engineering cur… Read more

กุมภาพันธ์ 1, 2009

University announced Dean Appointment by virtue of… Read more

มกราคม 1, 2011

Faculty developed curriculums to meet standard req… Read more

กันยายน 1, 2012

Faculty developed curriculum to meet standard requ… Read more