หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

  อาจารย์ชิตณรงค์ เพ็งแตง

  ประธานหลักสูตร

     อาจารย์ยอดเพชร ทองขาว

     อาจารย์ผุ้สอน

      ดร.สุนันท์ ธาติ

      อาจารย์ผู้สอน