ผู้เขียน: TechnoNews

ขอเชิญบุคลากรมหาวิทยาลัยทุกท่าน (สายวิชาการ-สายสนับสนุน) ร่วมประชุม Online เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน 1/2564 ผ่านระบบ YouTube Streaming

ขอเชิญบุคลากรมหาวิทยาลัยทุกท่าน (สายวิชาการ-สายสนับสนุน) ร่วมประชุม Online เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน 1/2564 ผ่านระบบ YouTube Streaming

22062021-2

ให้บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ คทอ. เข้าร่วม Pre School ประจำปี 2564

ให้บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ คทอ. เข้าร่วม Pre School ประจำปี 2564

21062021-1

ขอเชิญเข้าร่วม โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพนักบริการวิชาการสู่นักวิจัยรับใช้สังคม ในกิจกรรม “พัฒนาการเขียนผลงานเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ(ผลงานวิชาการรับใช้สังคม)”

ขอเชิญเข้าร่วม โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพนักบริการวิชาการสู่นักวิจัยรับใช้สังคม

ในกิจกรรม

“พัฒนาการเขียนผลงานเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ(ผลงานวิชาการรับใช้สังคม)”

16062021- (2)

ให้บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ คณะเทคโนฯ เข้าร่วม Pre School ประจำปี 2564

ให้บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ คณะเทคโนฯ

เข้าร่วม Pre School ประจำปี 2564

16062021- (1)

การเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกในคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผลงานมหาวิทยาลัย

การเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก

ในคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผลงานมหาวิทยาลัย

12062021-1

ประกาศรายชื่อผู้มีผลการประเมินการปฏิบัติราชการในระดับ ดีเด่นและดีมาก

ประกาศรายชื่อผู้มีผลการประเมินการปฏิบัติราชการในระดับ ดีเด่นและดีมาก

10062021 (3)

ขอเปลี่ยนแปลงพิธีเปิดนิทรรศการเชิดชูเกียรตินักวิจัยและแสดงผลงานทรัพย์สินทางปัญญาในโครงการ 100ปี ราชภัฏพิบูลสงคราม

ขอเปลี่ยนแปลงพิธีเปิดนิทรรศการเชิดชูเกียรตินักวิจัยและแสดงผลงานทรัพย์สินทางปัญญา

ในโครงการ 100ปี ราชภัฏพิบูลสงคราม

07062021-1