คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.พรชัย ปานทุ่ง รางวัลอัน​ดับ 1 การนำเสนอยอดเยี่ยม ในการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติครั้งที่ 3

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.พรชัย ปานทุ่ง

รางวัลอัน​ดับ 1 การนำเสนอยอดเยี่ยม

การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติครั้งที่ 3

“วิจัยและนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์สู่ชุมชนเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน

The 3rd National Research Conference- CPRU 2020: Research and Innovations for Sustainable and Livable Communities