รายชื่อผู้ที่มีผลการปฏิบัติราชการในระดับดีเด่นและดีมาก ของข้าราชการผลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ระหว่าง 1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563

15072020-1 (1)