ประกาศเรื่องการับสมัครผู้สมควรเป็นกรรมการคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยฯจากข้าราชการและพนักงาน

tsa1