ขอเรียนเชิญ ท่านผู้มีจิตศรัทธาทั้งหลายได้ร่วมกันบริจาคเงินสมทบทุนเพื่อสร้างอาคารศาลาองค์พระพุทธวิโมกข์ และภูมิทัศน์ใหม่📢📣📣📣==>เนื่องด้วยศาลาองค์พระ พุทธวิโมกข์ ในปัจจุบันมีความชำรุดทรุดโทรม โครงสร้างเสา คาน และพื้นมีความเสื่อมสภาพและเสียหาย ทางคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาและดำเนินการก่อสร้างอาคารศาลาองค์พระพุทธวิโมกข์ และภูมิทัศน์ใหม่ เพื่อเป็นการทำนุบำรุงศาสนา และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมของเหล่าชาวพุทธศาสนิกชน ทางคณะจึงใคร่ขอเรียนเชิญ ท่านผู้มีจิตศรัทธาทั้งหลายได้ร่วมกันบริจาคเงินสมทบทุนเพื่อสร้างอาคารในครั้งนี้

สุดท้ายนี้ ขออาราธนาคุณพระรัตนตรัยและบุญกุศลที่ได้ทำร่วมกันในครั้งนี้ จงอภิบาลปกปักรักษาให้ ท่านและครอบครับประสพแต่ความสุข ความเจริญด้วยจตุรพิธพรชัยทั้ง 4 ประการคือ อายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติริพิพัฒนมงครสมบรูณ์พูลผล ทุกท่านถ้วยหน้าเทอญ🙏🙏🙏🙏🙏