แบบฟอร์มแผนพัฒนาตัวเอง IDPสามารถ Download แบบฟอร์มให้กับบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน

ทุกประเภทจัดทำแผนพัฒนาตัวเอง (IDP) ระยะปี 2562-2565

คลิกเพื่อ Download ====>IDP สายวิชาการ

คลิกเพื่อ Download ====>IDP สายสนับสนุน


หรือ Download ได้ที่ http://personnel.psru.ac.th/download.php