หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

  ดร.สรวิศ สอนสารี

  ประธานหลักสูตร

   ผศ.เอกภูมิ บุญธรรม

   อาจารย์ผุ้สอน

    อาจารย์เอกกฤษ แก้วเจริญ

    ผู้ประสานงานสาขาวิชา

     อาจารย์วีรวุธ เลพล

     อาจารย์ผุ้สอน

      ดร.กฤษฎา อ้นอ้าย

      อาจารย์ผุ้สอน

       อ.มนตรี วงค์ศิริวิทยา

       อาจารย์ผุ้สอน