👤 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

👤 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา


ผศ.ดลยฤทธิ์ เสฏฐสุวจะ
ผศ.ดลยฤทธิ์ เสฏฐสุวจะประธานหลักสูตร
อ.ดร.สุรเชษฐ์ วรรณา
อ.ดร.สุรเชษฐ์ วรรณาอาจารย์ผู้สอน
อ.จิรา ธรรมนิยม
อ.จิรา ธรรมนิยมอาจารย์ผู้สอน
อ.วรรณิกา ขันคำนันต๊ะ
อ.วรรณิกา ขันคำนันต๊ะอาจารย์ผู้สอน