👤 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

👤 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา


อ.จิรา ธรรมนิยม
อ.จิรา ธรรมนิยมผู้ประสานงานวิชาเอก
อ.ดร.สุรเชษฐ์ วรรณา
อ.ดร.สุรเชษฐ์ วรรณาอาจารย์ผู้สอน
ผศ.ดลยฤทธิ์ เสฏฐสุวจะ
ผศ.ดลยฤทธิ์ เสฏฐสุวจะอาจารย์ผู้สอน
อ.วรรณิกา ขันคำนันต๊ะ
อ.วรรณิกา ขันคำนันต๊ะอาจารย์ผู้สอน