👤 หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต-สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ผศ.ปรารถนา ศิริสานต์
ผศ.ปรารถนา ศิริสานต์ประธานหลักสูตร
ผศ.ดร.พรชัย ปานทุ่ง
ผศ.ดร.พรชัย ปานทุ่งอาจารย์ผู้สอน
ผศ.ดร.ณัฐธิดา จงรักษ์
ผศ.ดร.ณัฐธิดา จงรักษ์อาจารย์ผู้สอน
ผศ.ดร.อุษา อินทร์ประสิทธิ์
ผศ.ดร.อุษา อินทร์ประสิทธิ์อาจารย์ผู้สอน
ผศ.ดร.ชาติชาย จันทร์ประทีป
ผศ.ดร.ชาติชาย จันทร์ประทีปอาจารย์ผู้สอน