หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรม

👤 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ผศ.ดร. เอื้อบุญ ที่พึ่ง
ผศ.ดร. เอื้อบุญ ที่พึ่งประธานหลักสูตร
ผศ.ดร.อลงกรณ์ เมืองไหว
ผศ.ดร.อลงกรณ์ เมืองไหวอาจารย์ผู้สอน
อ.ดร.ฐิตาภรณ์ แหวนเพชร
อ.ดร.ฐิตาภรณ์ แหวนเพชรอาจารย์ผู้สอน