👤 บุคลากรสายสนับสนุน

👤 บุคลากรสายสนับสนุน


นางสาวญาดา ไกรกิจราษฎร์
นางสาวญาดา ไกรกิจราษฎร์รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานคณะเทคโนฯ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ
นางสาววันเพ็ญ ศรีบุญมาก
นางสาววันเพ็ญ ศรีบุญมากเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ
นางสาวณัฐณพัชร์ กลิ่นใจ
นางสาวณัฐณพัชร์ กลิ่นใจนักวิชาการศึกษา
นางจิตฒ์ศยา โฉมสำเภา
นางจิตฒ์ศยา โฉมสำเภานักวิชาการศึกษา
นางสาวอริศรา นุชเปรม
นางสาวอริศรา นุชเปรมนักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
นางสาวอมรรัตน์ คล้ายสอน
นางสาวอมรรัตน์ คล้ายสอนนักวิชาการศึกษา
นายสุวัตร ชยานันท์
นายสุวัตร ชยานันท์นักวิทยาศาสตร์
วิชาเอกเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
นายกฤษณะ กลิ่นดี
นายกฤษณะ กลิ่นดีนักวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
นายนฤพล สิงห์กลิ่น
นายนฤพล สิงห์กลิ่นนักวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาเทคโนโลยีนวัตกรรมเซรามิกส์
นายสมเจตน์ ทองดี
นายสมเจตน์ ทองดีนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
นายอธิปัตย์ บุญธรรม
นายอธิปัตย์ บุญธรรมนักวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์
นายปัทวี ปานอ่วย
นายปัทวี ปานอ่วยนักวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
นายประกฤษฎิ์ นวลเป้า
นายประกฤษฎิ์ นวลเป้านักวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
นายสิรภพ สนั่นนาม
นายสิรภพ สนั่นนามนักวิทยาศาสตร์
วิชาเอกเทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิต
นายภิรมย์ อ่ำอ่อน
นายภิรมย์ อ่ำอ่อนช่างเครื่องยนต์
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
นายสำเริง แปลกอ่อง
นายสำเริง แปลกอ่องช่างเครื่องยนต์
สาขาวิชาเทคโนโลยีนวัตกรรมเซรามิกส์