-หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต-สาขาศิลปะและนวัตกรรมการออกแบบสร้างสรรค์-