การอบรมการพัฒนานักศึกษาด้านปฏิบัติการวิชาชีพด้วยโปรแกรม 2มิติ

เมื่อวันที่ 19-20 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา ทางสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ได้จัดการอบรมการพัฒนานักศึกษาด้านปฏิบัติการวิชาชีพด้วยโปรแกรม 2มิติ  โดยได้รับเกียรติจากคุณสิริพัฒน์ ช้างเผือก และคุณชลธิชา มีนิล จากบริษัทเดอะพับลิช กราฟิกเฮ้าท์แอนด์พริ้นติ้ง มาถ่ายทอดความรู้ซึ่งการใช้โปรแกรมออกแบบ 2มิติ ซึ่งมีความจำเป็นในการปฏิบัติการวิชาชีพอย่างมากซึ่งเป็นหัวใจอันสำคัญในการประกอบอาชีพในอนาคต อีกทั้งการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรยังคงเป็นลักษณะของการปรับพื้นฐานเบื้องต้นเท่านั้น จึงยังคงขาดการเสริมทักษะการปฏิบัติการเชิงลึกให้กับนักศึกษาอีกมากมาย ทางสาขาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ประสงค์ที่จะพัฒนาเสริมสร้างเทคนิคสู่การเน้นปฏิบัติการวิชาชีพด้วยโปรแกรม 2มิติ  ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญอีกทางในอนาคตในการใช้ประกอบอาชีพของนักศึกษาและยังเป็นองค์ประกอบสำคัญอย่างยิ่งในการเรียนของนักศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ และ ศักยภาพเบื้องต้นผนวกกับการเรียนทฤษฎีในชั้นเรียน ซึ่งเป็นการวางรากฐานสำคัญในการผลิตบัณฑิตเข้าสู่ตลาดแรงงานในชีวิตการทำงานที่มีคุณภาพในอนาคตต่อไป