คณะผู้บริหารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

รศ.ดร.สนิท ปิ่นสกุล

คณบดี

รศ.ดร. นิวัตร พัฒนะ

ที่ปรึกษาคณบดี

ผศ.ดร.เพียรพิณ ก่อวุฒิพงศ์

ที่ปรึกษาคณบดี

อาจารย์พันธุ์ธิดา ลิ้มศรีประพันธ์

รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา

ผศ.ดร.อลงกรณ์ เมืองไหว

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

ผศ.ดร.ณัฐธิดา จงรักษ์

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

ผศ.ชาติชาย จันทร์ประทีป

ผู้ช่วยคณบดี