หมวดหมู่: PublicRelations

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562

🔶วันที่ 26 พฤษภาคม 2563 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
📊 ได้ดำเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562
👉โดยได้ดำเนินการตรวจประเมินผ่านระบบออนไลน์ เนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า(COVID-19) จึงได้ดำเนินการตรวจประเมินผ่านระบบออนไลน์
🔶ซึ่งมีสาขาที่ได้รับการเข้าประเมินในวันนี้จำนวน 5 หลักสูตร ได้แก่
🖊สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง)
🖊สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
🖊สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
🖊สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเซรามิกส์
🖊สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
🙏🙏ทางคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ขอขอบพระคุณ คณะกรรมการตรวจประเมินฯ ทุกท่าน มา ณ ที่นี้


มอบหมายให้บุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุนวิชาการ ปฏิบัติงานที่บ้าน (Work From Home)

25032020-1

เกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานตามจุดเน้นของคณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563) สำหรับการจัดทำข้อตกลงและการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรสายวิชาการ

เกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานตามจุดเน้นของคณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ครั้งที่ 1 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563)
สำหรับการจัดทำข้อตกลงและการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรสายวิชาการ

06032020-1

กำหนดการโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อสร้างแนวปฏิบัติที่ดีในการพัฒนากระบวนดำเนินงาน ประกันคุณภาพการศึกาภายในระดับหลักสูตร

กำหนดการโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

เพื่อสร้างแนวปฏิบัติที่ดีในการพัฒนากระบวนดำเนินงาน

ประกันคุณภาพการศึกาภายในระดับหลักสูตร

วันที่ 23 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุม 5112

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

04032020-1

ร่วมพูดคุย/ชี้แจง ทำความเข้าใจการจัดทำศูนย์ข้อมูลตำบล กับเทศบาลตำบลหัวรอ

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นำโดย รศ.ดร.สนิท ปิ่นสกุล

ร่วมพูดคุย/ชี้แจง ทำความเข้าใจการจัดทำศูนย์ข้อมูลตำบล กับเทศบาลตำบลหัวรอ

โครงการเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพ ด้านกิจการนักศึกษาและสืบสานศิลปวัฒนธรรมระดับชาติ ครั้งที่ 11

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้เป็นเจ้าภาพ จัด🔷โครงการเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพ ด้านกิจการนักศึกษาและสืบสานศิลปวัฒนธรรมระดับชาติ ครั้งที่ 11 👉ภายใต้แนวคิด “บูรณาการศาสตร์และศิลป์เชื่อมวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย” โดยในพิธีเปิดโครงการ ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษณีย์ เส็งพานิช รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมมอบรางวัลเชิดชูเกียรติให้แก่สถาบันที่ได้เข้าร่วมโครงการต่อเนื่องตลอดทั้ง 11 ปี ได้แก่ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จากนั้นเวลา 10.30 น. ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านกิจการนักศึกษาและสืบสานศิลปวัฒนธรรมระดับชาติ โดยตัวแทนนักศึกษาและคณาจารย์ จากมหาวิทยาลัย 11 แห่ง โดยโครงการนี้จะจัดขึ้นระหว่าง วันที่ 16 – 18 มกราคม 2563 ณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก

โครงการเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพ ด้านกิจการนักศึกษาและสืบสานศิลปวัฒนธรรมระดับชาติ ครั้งที่ 11

🔷โครงการเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพ ด้านกิจการนักศึกษาและสืบสานศิลปวัฒนธรรมระดับชาติ ครั้งที่ 11

👉ภายใต้แนวคิด “บูรณาการศาสตร์และศิลป์เชื่อมวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย” วันที่ 16 – 18 มกราคม 2563 ณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านกิจการนักศึกษา และสืบสานศิลปวัฒนธรรมระดับชาติ ครั้งที่ ๑๑

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านกิจการนักศึกษา และสืบสานศิลปวัฒนธรรมระดับชาติ ครั้งที่ ๑๑ ณ ห้องประชุมเทคโน ชั้น 1 อาคาร 5 โดยได้รับความร่วมมือจากบุคลากรจากมหาวิทยาลัยฯในเครือข่าย เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ทางคณะเทคโนฯ มรพส. ขอขอบคุณพระคุณทุกท่าน มา ณ ที่นี่