หมวดหมู่: CONGRATULATION

ยินดีกับ นางสาวณัฐริกา มีพวง ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การประกวดสหกิจศึกษาระดับภาค

ยินดีกับ นางสาวณัฐริกา มีพวง

ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1

การประกวดสหกิจศึกษาระดับภาค

ชื่อผลงาน การปรับปรุงผังโรงงานด้วยเทคนิคการศึกษาการทำงาน กรณีศึกษา : บริษัท ซีเอชโอโตพาร์ต จำกัด

ในการประกวดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (cooperative and Work Integrated Education : CWIE)
ดีเด่น ระดับเครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง ประจำปี พ.ศ. 2564
ในวันที่ 20 เมษายน 2564
สถาบัน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
สถานประกอบการ บริษัท ซีเอชโอโตพาร์ต จำกัด

📣📣คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 👏👏ขอเเสดงความยินดีกับ 👉👉บุคลากรที่ได้รับคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่นของ มรพส. ประจำปี2563


คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

👏
👏ขอเเสดงความยินดีกับ

👉👉บุคลากรที่ได้รับคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่นของ มรพส. ประจำปี2563

🎉🎉ขอแสดงความยินดี​กับ​ นายสุรัชปกรณ์ เอี่ยมประเสริฐ​ นักศึกษาชั้นปีที่​ 3 สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุสาหกรรม ได้รับ 🏅รางวัล Popular Vote ในโครงการ ​ ONE​ Phitsanulok​ Mascot Contest​ 2020

ขอแสดงความยินดี​กับ​ นายสุรัชปกรณ์ เอี่ยมประเสริฐ​

นักศึกษาชั้นปีที่​ 3 สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุสาหกรรม

ได้รับ🏅รางวัล Popular Vote

ในโครงการ ​ ONE​ Phitsanulok​ Mascot Contest​ 2020

ขอแสดงความยินดีกับทีม RP-DETECT ได้รับรางวัลชมเชย การเเข่งขัน โครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ (Research To Market: R2M 2020) ระดับภูมิภาค (ภาคเหนือ)

👏👏ขอแสดงความยินดีกับทีม RP-DETECT ได้รับ🔶รางวัลชมเชย การเเข่งขัน โครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ (Research To Market: R2M 2020) ระดับภูมิภาค (ภาคเหนือ) ณ ห้อง UB002 อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา
🔶โดยมีสมาชิก ได้แก่
1. นายชยางกูร ศรีเคนขันธ์ คณะครุศาสตร์
2. นายขวัญชัย โพธิ์ทอง คณะครุศาสตร์
3. นายชัยวัฒน์ ทรัพย์ทอง คณะวิทยาการจัดการ
4. นายธวัชชัย สุ่มแก้ว คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
5. นายศิวกร มณีรัตน์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
🔶อาจารย์ที่ปรึกษา
1.) อาจารย์ชมพูนุท นรินทรางกูล ณ อยุธยา คณะวิทยาการจัดการ
2.) อาจารย์มลวิภา เมืองพระฝาง คณะครุศาสตร์
3.) อาจารย์ชิตณรงค์ เพ็งแตง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ซึ่งจะเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ​ เข้าร่วมการแข่งขันระดับประเทศต่อไป

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์กิตติศักดิ์ คงสีไพร และ อาจารย์อภิรักษ์ ทัดสอน ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนและออกสิทธิบัตร จากกรมทรัพย์สินทางปัญญาราย

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์กิตติศักดิ์ คงสีไพร และ อาจารย์อภิรักษ์ ทัดสอน ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนและออกสิทธิบัตร จากกรมทรัพย์สินทางปัญญารายละเอียด : https://research.psru.ac.th/read.php?NewsID=1038

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรารถนา ศิริสานต์ ที่ได้รับการคุ้มครองประเภทสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา ในชื่อผลงาน “ลวดลายบนวัสดุแผ่นผืน”

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรารถนา ศิริสานต์ ที่ได้รับการคุ้มครองประเภทสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา ในชื่อผลงาน “ลวดลายบนวัสดุแผ่นผืน”

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.อุษา อินทร์ประสิทธิ์ ชนะเลิศ​อันดับ​ 1​ “การนำเสนอแนวปฏิบัติที่ดีด้านการจัดการเรียนการสอนสู่บัณฑิตนักปฏิบัติกลุ่มวิทยาศาสตร์” (เวทีที่​1)

ขอแสดงความยินดีกับ

ผศ.อุษา อินทร์ประสิทธิ์

ชนะเลิศ​อันดับ​ 1​

☑️“การนำเสนอแนวปฏิบัติที่ดีด้านการจัดการเรียนการสอนสู่บัณฑิตนักปฏิบัติกลุ่มวิทยาศาสตร์” (เวทีที่​1) ☑️โครงการสัมมนาเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา UKM ครั้งที่6 ☑️ภายใต้หัวข้อ​ “เทคนิคการสอนเพื่อออกแบบผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้สู่การประกวดระดับชาติ “

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.พรชัย ปานทุ่ง รางวัลอัน​ดับ 1 การนำเสนอยอดเยี่ยม ในการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติครั้งที่ 3

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.พรชัย ปานทุ่ง

รางวัลอัน​ดับ 1 การนำเสนอยอดเยี่ยม

การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติครั้งที่ 3

“วิจัยและนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์สู่ชุมชนเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน

The 3rd National Research Conference- CPRU 2020: Research and Innovations for Sustainable and Livable Communities

🎊🎊ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรและนักศึกษาที่ 👉ได้รับรางวัลผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านศิลปวัฒนธรรม

🎊🎊ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรและนักศึกษาที่ 👉ได้รับรางวัลผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านศิลปวัฒนธรรม 👉จากสำนักงานศิลปะและวัฒนธรรม มรพส. โดยมีรายชื่อผู้ได้รับรางวัล ดังนี้ 1.🔹รศ.ดร.สนิท ปิ่นสกุล คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสหกรรม 2.🔹ผศ.พรชัย ปานทุ่ง อาจารย์สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 3.🔹นายณัฐสิทธิ์ ถิ่นสุข นักศึกษาสาขาวิชาวิศกรรมโลจิสติกส์