หมวดหมู่: ACTIVITIES

โครงการสนับสนุนการจัดทำตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ

วันที่ 2 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดโครงการสนับสนุนการจัดทำตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ 👉เพื่อพัฒนาอาจารย์ใหม่ให้มีความสามารถในการเขียนผลงานวิชาการเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการได้ 👉 เพื่อกระตุ้นอาจารย์ที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการอยู่แล้วให้มีตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น 👉เพื่อสนับสนุนทุนในการจัดทำเอกสาร/ตำราสำหรับคณาจารย์ที่กำลังจะยื่นขอผลงาน 👉โดยได้รับเกียรติจาก 🔷รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย แหวนเพชร เป็นวิทยากรถ่ายทอดวิธีการและคำชี้แนะ รวมถึงดูแลให้คำปรึกษาให้กับคณาจารย์ ในทุกกระบวนการ

โครงการเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพ ด้านกิจการนักศึกษาและสืบสานศิลปวัฒนธรรมระดับชาติ ครั้งที่ 11

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้เป็นเจ้าภาพ จัด🔷โครงการเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพ ด้านกิจการนักศึกษาและสืบสานศิลปวัฒนธรรมระดับชาติ ครั้งที่ 11 👉ภายใต้แนวคิด “บูรณาการศาสตร์และศิลป์เชื่อมวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย” โดยในพิธีเปิดโครงการ ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษณีย์ เส็งพานิช รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมมอบรางวัลเชิดชูเกียรติให้แก่สถาบันที่ได้เข้าร่วมโครงการต่อเนื่องตลอดทั้ง 11 ปี ได้แก่ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จากนั้นเวลา 10.30 น. ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านกิจการนักศึกษาและสืบสานศิลปวัฒนธรรมระดับชาติ โดยตัวแทนนักศึกษาและคณาจารย์ จากมหาวิทยาลัย 11 แห่ง โดยโครงการนี้จะจัดขึ้นระหว่าง วันที่ 16 – 18 มกราคม 2563 ณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านกิจการนักศึกษา และสืบสานศิลปวัฒนธรรมระดับชาติ ครั้งที่ ๑๑

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านกิจการนักศึกษา และสืบสานศิลปวัฒนธรรมระดับชาติ ครั้งที่ ๑๑ ณ ห้องประชุมเทคโน ชั้น 1 อาคาร 5 โดยได้รับความร่วมมือจากบุคลากรจากมหาวิทยาลัยฯในเครือข่าย เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ทางคณะเทคโนฯ มรพส. ขอขอบคุณพระคุณทุกท่าน มา ณ ที่นี่

งานทำบุญเข้าพรรษา ทอดผ้าป่าสามัคคี

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดงานทำบุญเข้าพรรษา ทอดผ้าป่าสามัคคี ซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่องทุกปี เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมงานด้านทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา อนุรักษ์และสืบทอด ขนบธรรมเนียม ประเพณี ทางคณะเทคโนฯได้นิมนต์พระสงฆ์จำนวน 9 รูป สวดเจริญพระพุทธมนต์ รวมทั้งได้ถวายภัตตาหาร เพื่อเสริมสิริมงคลแก่คณะผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.อุษณีย์ เส็งพานิช รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานในพิธี  

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปี2562

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ▶️▶️▶️ได้จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปี2562 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มีความสำคัญแก่นักศึกษาใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อม และรับฟังแนวทางที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและการปรับตัวในการดำเนินชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย โดยในพิธีเปิดในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก 🔸ผศ.ดร.สนิท ปิ่นสกุล คณบดี คณะเทคโน เป็นประธานจุดธูปเทียน และรับชมวิดีทัศน์ประวัติความเป็นมาของคณะ จากนั้นผศ.ดร.สนิท ปิ่นสกุล ประธานในพิธี ได้กล่าวต้อนรับนักศึกษา พร้อมแนะนำคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ และหน่วยงานภายในคณะ ให้กับนักศึกษา และในพิธีปฐมนิเทศฯในครั้งนี้ 🔸ผศ.ดร.นิวัตร พัฒนะ ที่ปรึกษาคณบดี ได้ให้โอวาทและคำแนะนำในการปรับตัวในใช้ชีวิตนักศึกษาในรั่วมหาลัย จากนั้นเป็นกิจกรรมจากหน่วยงานกิจการนักศึกษาคณะเทคโนฯ นำโดย 🔸ผศ.ณัฐธิดา จงรักษ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้ขึ้นกล่าวต้อนรับนักศึกษา พร้อมแนะนำ บุคลากรทางด้านกิจการนักศึกษา และได้บรรยายเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ ที่นักศึกษาจะได้เข้าร่วมตลอดการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งได้มีการแนะนำตัวของ🔸พี่ๆสโมสรนักศึกษาของคณะเทคโนฯให้น้องๆนักศึกษาใหม่ได้รู้จัก จากนั้นได้เข้าสู้กิจกรรมสุดท้ายของพิธีปฐมนิเทศนั้นคือ พิธีบายศรีสู่ขวัญ โดยมีขบวนเชิญตราสัญลักษณ์ของคณะ พานบายศรี และธงประจำคณะโดยตัวแทนสโมสรนักศึกษา จากนั้นเป็นพิธีผูกข้อมือนักศึกษาใหม่โดยคณาจารย์คณะเทคโนฯ และถ่ายรูปร่วมกัน ทั้งนี้คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ยินต้อนรับ🎉🎉 น้องๆนักศึกษาใหม่ ทุกท่าน ^-^

โครงการโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ประจาปี 2562เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2562 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ประจำปี 2560 โดยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้จัดการเรียนการสอนนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ซึ่งมีระยะเวลาในการศึกษาตามหลักสูตร แบบ 4 ปี และ 2 ปี(ต่อเนื่อง) จึงมีนักศึกษาที่ศึกษาสำเร็จตามหลักสูตรในปีการศึกษานี้ จึงจัดงานในครั้งนี้ เพื่อให้แนวทางการปฏิบัติตนหลังสำเร็จการศึกษา แนวทางการหางานและวิถีทางการดำรงชีวิตในสังคมให้เหมาะสมกับความเป็นบัณฑิต โดยในพิธีเปิดในครั้งนี้ได้รับเกียรติ ดร.อดุลย์ วังศรีคูณ รองอธิการบดีผ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เป็นประธานในพิธีเปิดในครั้งนี้ และได้ในเกียรติเป็นผู้มอบรางวัลเหรียญเรียดี ให้กับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี และใบประกาศเกียรติคุณผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่คณะ ให้กับนักศึกษาที่ช่วยเหลือกิจกรรมของคณะ จากนั้นเป็นการบรรยายเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักศึกษา โดยได้รับเกียรติจากศิษย์เก่าจากคณะเทคโนฯได้แก่ นายมนตรี ชัยชราแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังนกแอ่น และนายอนุศร จันททะวงศ์ ศิษย์เก่าดีเด่นประจำปี 2561 ส่วนในกิจกรรมในช่วงบ่ายเป็นพิธีมุทิตาจิต โดยได้รับเกียรติจาก อ.นพอนันต์ รักษาศรี ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาสมรรถนะทรัพยากรบุคคล มาช่วยดำเนินการในพิธีโดยบรรยากาศเต็มไปด้วยความซาบซึ้งระหว่างเพื่อน รุ่นพี่ รุ่นน้อง และอาจารย์ ทางคณะเทคโนฯ จึงได้เก็บภาพบรรยากาศงานในวันนั้นมาฝาก และขอให้นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา จงประสบผลสำเร็จในการดำเนินชีวิตต่อไป

โครงการสืบสานประเพณี สงกรานต์รดน้ำดำหัวขอพรคณาจารย์ ประจำปี2562

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้จัดงาน “สืบสานประเพณีวันสงกรานต์ รดน้ำดำหัวขอพรคณาจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม” ซึ่งทางคณะได้จัดเป็นประจำทุกปีถือเป็นประเพณีการเฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหม่ของไทยที่ยึดถือปฏิบัติมาแต่โบราณ โดยในปีนี้ทางคณะได้เชิญชวนให้ผู้เข้าร่วมงานแต่งกายชุดไทย โดยพิธีเปิดงานในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.รัตนะ บัวสนธ์ รักษาราชการแทนอธิการบดี ได้กล่าวเปิดงานพร้อมให้พรปีใหม่  พร้อมได้นำทีมผู้บริหารคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมปักพวงมโหตร และทำพิธีทรงน้ำพระ  จากนั้นคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ได้ร่วมกันรดน้ำดำหัวขอพรคณาจารย์อาวุโส  โดยภายในงานทางน้องๆจากสโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้จัดการละเล่นล้วงไห และปา กระป๋อง โดยบรรยากาศเป็นไปด้วยความครึกครื้นสนุกสนาน หลังจากเสร็จพิธี ผศ.เกษม บุญโญ อดีตรองอธิการบดีได้เป็นตัวแทนอาวุโส กล่าวให้พรเนื่องในวันปีใหม่ไทย ทางเราจึงเก็บภาพบรรยากาศประเพณีอันดีงานของไทยมาให้รับชมกันครับ

พิธีปิดการแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัยฯ PSRU GAMES ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จัดพิธีปิดการแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัยฯ PSRU GAMES ประจำปีการศึกษา 2561 ณ สนามกีฬาพระองค์ดำ มรพส. ส่วนทะเลแก้ว โดยภายในพิธีปิดได้มีการแข่งขันฟุตบอลรอบชิงชนะเลิศ เป็นการพบกันระหว่างทีมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พบกับ ทีมวิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งผลการแข่งขันทีมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเป็นฝ่ายคว้าชัยชนะไปได้ ด้วยผล 3 – 1 ประตู จากนั้นเป็นการแสดง Spirit Cheer จาก 6 คณะ และ 1 วิทยาลัย โดยทางคณะเทคโนฯ มาในชุดการแสดงที่มีชื่อว่า “ขุมทรัพย์ อโยธยา” เป็นการแสดงที่มาจากความพร้อมใจของนักศึกษาและความตั้งใจในการเตรียมการแสดงของสโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ซึ่งได้สร้างสีสัน และความประทับใจให้ผู้ชมในพิธีปิดพิธีปิดการแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัยฯ PSRU GAMES ในครั้งนี้

การประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 13(2/2561)

26.01.2562 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 13(2/2561) เพื่อติดตามและการดำเนินงานและรับฟังนโยบายในการบริหาร เพื่อขับเคลื่อนและสร้างจุดเด่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาโดยมีรายชื่อคณะกรรมการผู้เข้าร่วมดังนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สนิท ปิ่นสกุล ประธานกรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อลงกรณ์ เมืองไหว รองประธานกรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เอื้อบุญ ที่พึ่ง กรรมการ อาจารย์เอกภูมิ บุญธรรม กรรมการ อาจารย์วิมล ทองดอนกลิ้ง กรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปรารถนา ศิริสานต์ กรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัตร พัฒนะ กรรมการ อาจารย์ ดร.เพียรพิณ ก่อวุฒิพงศ์ กรรมการ รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย รัตนวงษ์ กรรมการ ดร.อุทิศ ขาวเธียร กรรมการ ดร.สมไทย วงษ์เจริญ กรรมการ ดร.วิโรจน์ จิรัฐติกาลโชติ กรรมการ นายสิงห์ พงษ์สุทธิ์ กรรมการ อาจารย์พันธุ์ธิดา ลิ้มศรีประพันธ์ กรรมการและเลขานการ