หมวดหมู่: ACTIVITIES

งาน“ทำบุญเข้าพรรษาและทอดผ้าป่าสามัคคี”

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2563 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดงาน“ทำบุญเข้าพรรษาและทอดผ้าป่าสามัคคี” โดยได้รับเกียรติจากผศ.ดร.ชุมพล เสมาขันธ์อธิการบดี เป็นประธานจุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัย ณ อาคาร 5 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง เทคนิคการเขียนยกร้างคำขอรับสิทธิบัตร ออกแบบผลิตภัณฑ์

26.06.2563 คณาจารย์คณะเทคโนฯ เข้าร่วมอบรมรับฟัง การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง เทคนิคการเขียนยกร้างคำขอรับสิทธิบัตร ออกแบบผลิตภัณฑ์ ซึ่งจัดขึ้นโดย สถาบันวิจัยและพัฒนา มรพส. โดยได้รับเกียรติจากคุณจิราภรณ์ เหลืองไพรินทร์ ผู้อำนวยการศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้องประชุม 5112 ชั้น1 อาคาร 5 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

โครงการสนับสนุนการจัดทำตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ

วันที่ 2 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดโครงการสนับสนุนการจัดทำตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ 👉เพื่อพัฒนาอาจารย์ใหม่ให้มีความสามารถในการเขียนผลงานวิชาการเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการได้ 👉 เพื่อกระตุ้นอาจารย์ที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการอยู่แล้วให้มีตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น 👉เพื่อสนับสนุนทุนในการจัดทำเอกสาร/ตำราสำหรับคณาจารย์ที่กำลังจะยื่นขอผลงาน 👉โดยได้รับเกียรติจาก 🔷รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย แหวนเพชร เป็นวิทยากรถ่ายทอดวิธีการและคำชี้แนะ รวมถึงดูแลให้คำปรึกษาให้กับคณาจารย์ ในทุกกระบวนการ

โครงการเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพ ด้านกิจการนักศึกษาและสืบสานศิลปวัฒนธรรมระดับชาติ ครั้งที่ 11

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้เป็นเจ้าภาพ จัด🔷โครงการเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพ ด้านกิจการนักศึกษาและสืบสานศิลปวัฒนธรรมระดับชาติ ครั้งที่ 11 👉ภายใต้แนวคิด “บูรณาการศาสตร์และศิลป์เชื่อมวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย” โดยในพิธีเปิดโครงการ ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษณีย์ เส็งพานิช รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมมอบรางวัลเชิดชูเกียรติให้แก่สถาบันที่ได้เข้าร่วมโครงการต่อเนื่องตลอดทั้ง 11 ปี ได้แก่ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จากนั้นเวลา 10.30 น. ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านกิจการนักศึกษาและสืบสานศิลปวัฒนธรรมระดับชาติ โดยตัวแทนนักศึกษาและคณาจารย์ จากมหาวิทยาลัย 11 แห่ง โดยโครงการนี้จะจัดขึ้นระหว่าง วันที่ 16 – 18 มกราคม 2563 ณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านกิจการนักศึกษา และสืบสานศิลปวัฒนธรรมระดับชาติ ครั้งที่ ๑๑

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านกิจการนักศึกษา และสืบสานศิลปวัฒนธรรมระดับชาติ ครั้งที่ ๑๑ ณ ห้องประชุมเทคโน ชั้น 1 อาคาร 5 โดยได้รับความร่วมมือจากบุคลากรจากมหาวิทยาลัยฯในเครือข่าย เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ทางคณะเทคโนฯ มรพส. ขอขอบคุณพระคุณทุกท่าน มา ณ ที่นี่

งานทำบุญเข้าพรรษา ทอดผ้าป่าสามัคคี

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดงานทำบุญเข้าพรรษา ทอดผ้าป่าสามัคคี ซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่องทุกปี เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมงานด้านทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา อนุรักษ์และสืบทอด ขนบธรรมเนียม ประเพณี ทางคณะเทคโนฯได้นิมนต์พระสงฆ์จำนวน 9 รูป สวดเจริญพระพุทธมนต์ รวมทั้งได้ถวายภัตตาหาร เพื่อเสริมสิริมงคลแก่คณะผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.อุษณีย์ เส็งพานิช รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานในพิธี  

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปี2562

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ▶️▶️▶️ได้จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปี2562 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มีความสำคัญแก่นักศึกษาใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อม และรับฟังแนวทางที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและการปรับตัวในการดำเนินชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย โดยในพิธีเปิดในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก 🔸ผศ.ดร.สนิท ปิ่นสกุล คณบดี คณะเทคโน เป็นประธานจุดธูปเทียน และรับชมวิดีทัศน์ประวัติความเป็นมาของคณะ จากนั้นผศ.ดร.สนิท ปิ่นสกุล ประธานในพิธี ได้กล่าวต้อนรับนักศึกษา พร้อมแนะนำคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ และหน่วยงานภายในคณะ ให้กับนักศึกษา และในพิธีปฐมนิเทศฯในครั้งนี้ 🔸ผศ.ดร.นิวัตร พัฒนะ ที่ปรึกษาคณบดี ได้ให้โอวาทและคำแนะนำในการปรับตัวในใช้ชีวิตนักศึกษาในรั่วมหาลัย จากนั้นเป็นกิจกรรมจากหน่วยงานกิจการนักศึกษาคณะเทคโนฯ นำโดย 🔸ผศ.ณัฐธิดา จงรักษ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้ขึ้นกล่าวต้อนรับนักศึกษา พร้อมแนะนำ บุคลากรทางด้านกิจการนักศึกษา และได้บรรยายเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ ที่นักศึกษาจะได้เข้าร่วมตลอดการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งได้มีการแนะนำตัวของ🔸พี่ๆสโมสรนักศึกษาของคณะเทคโนฯให้น้องๆนักศึกษาใหม่ได้รู้จัก จากนั้นได้เข้าสู้กิจกรรมสุดท้ายของพิธีปฐมนิเทศนั้นคือ พิธีบายศรีสู่ขวัญ โดยมีขบวนเชิญตราสัญลักษณ์ของคณะ พานบายศรี และธงประจำคณะโดยตัวแทนสโมสรนักศึกษา จากนั้นเป็นพิธีผูกข้อมือนักศึกษาใหม่โดยคณาจารย์คณะเทคโนฯ และถ่ายรูปร่วมกัน ทั้งนี้คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ยินต้อนรับ🎉🎉 น้องๆนักศึกษาใหม่ ทุกท่าน ^-^

โครงการโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ประจาปี 2562เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2562 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ประจำปี 2560 โดยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้จัดการเรียนการสอนนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ซึ่งมีระยะเวลาในการศึกษาตามหลักสูตร แบบ 4 ปี และ 2 ปี(ต่อเนื่อง) จึงมีนักศึกษาที่ศึกษาสำเร็จตามหลักสูตรในปีการศึกษานี้ จึงจัดงานในครั้งนี้ เพื่อให้แนวทางการปฏิบัติตนหลังสำเร็จการศึกษา แนวทางการหางานและวิถีทางการดำรงชีวิตในสังคมให้เหมาะสมกับความเป็นบัณฑิต โดยในพิธีเปิดในครั้งนี้ได้รับเกียรติ ดร.อดุลย์ วังศรีคูณ รองอธิการบดีผ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เป็นประธานในพิธีเปิดในครั้งนี้ และได้ในเกียรติเป็นผู้มอบรางวัลเหรียญเรียดี ให้กับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี และใบประกาศเกียรติคุณผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่คณะ ให้กับนักศึกษาที่ช่วยเหลือกิจกรรมของคณะ จากนั้นเป็นการบรรยายเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักศึกษา โดยได้รับเกียรติจากศิษย์เก่าจากคณะเทคโนฯได้แก่ นายมนตรี ชัยชราแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังนกแอ่น และนายอนุศร จันททะวงศ์ ศิษย์เก่าดีเด่นประจำปี 2561 ส่วนในกิจกรรมในช่วงบ่ายเป็นพิธีมุทิตาจิต โดยได้รับเกียรติจาก อ.นพอนันต์ รักษาศรี ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาสมรรถนะทรัพยากรบุคคล มาช่วยดำเนินการในพิธีโดยบรรยากาศเต็มไปด้วยความซาบซึ้งระหว่างเพื่อน รุ่นพี่ รุ่นน้อง และอาจารย์ ทางคณะเทคโนฯ จึงได้เก็บภาพบรรยากาศงานในวันนั้นมาฝาก และขอให้นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา จงประสบผลสำเร็จในการดำเนินชีวิตต่อไป

โครงการสืบสานประเพณี สงกรานต์รดน้ำดำหัวขอพรคณาจารย์ ประจำปี2562

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้จัดงาน “สืบสานประเพณีวันสงกรานต์ รดน้ำดำหัวขอพรคณาจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม” ซึ่งทางคณะได้จัดเป็นประจำทุกปีถือเป็นประเพณีการเฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหม่ของไทยที่ยึดถือปฏิบัติมาแต่โบราณ โดยในปีนี้ทางคณะได้เชิญชวนให้ผู้เข้าร่วมงานแต่งกายชุดไทย โดยพิธีเปิดงานในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.รัตนะ บัวสนธ์ รักษาราชการแทนอธิการบดี ได้กล่าวเปิดงานพร้อมให้พรปีใหม่  พร้อมได้นำทีมผู้บริหารคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมปักพวงมโหตร และทำพิธีทรงน้ำพระ  จากนั้นคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ได้ร่วมกันรดน้ำดำหัวขอพรคณาจารย์อาวุโส  โดยภายในงานทางน้องๆจากสโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้จัดการละเล่นล้วงไห และปา กระป๋อง โดยบรรยากาศเป็นไปด้วยความครึกครื้นสนุกสนาน หลังจากเสร็จพิธี ผศ.เกษม บุญโญ อดีตรองอธิการบดีได้เป็นตัวแทนอาวุโส กล่าวให้พรเนื่องในวันปีใหม่ไทย ทางเราจึงเก็บภาพบรรยากาศประเพณีอันดีงานของไทยมาให้รับชมกันครับ