ผู้เขียน: TechnoNews

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์กิตติศักดิ์ คงสีไพร และ อาจารย์อภิรักษ์ ทัดสอน ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนและออกสิทธิบัตร จากกรมทรัพย์สินทางปัญญาราย

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์กิตติศักดิ์ คงสีไพร และ อาจารย์อภิรักษ์ ทัดสอน ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนและออกสิทธิบัตร จากกรมทรัพย์สินทางปัญญารายละเอียด : https://research.psru.ac.th/read.php?NewsID=1038

แจ้งเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานตามจุดเน้นของคณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

30102020

แจ้งประกาศคณะกรรมการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ

29102020-4

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญอบรมการพัฒนาศักยภาพและทักษะด้านดิจิทัลสำหรับนักศึกษาและบุคลากรใน มรพส.

29102020-3

ขอเชิญร่วมงานประเพณีลอยกระทง”พิบูลสงคราม มนต์เสน่ห์แห่งสายน้ำ” ครั้งที่ 13 ประจำปี 2563

29102020-2

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม “รักษ์ต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในมหาววิทยาลัย”

16-10-2020