ผู้เขียน: TechnoNews

ขอส่งประกาศมหาวิทยาลัย(เรื่อง แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายงบดำเนินงานเงินรายได้)

24032021-2

ขอความร่วมมือบุคลากรเข้าร่วมสมัครสมาชิกกองทุนสวัสดิการในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม(สมัครออนไลน์–>https://bit.ly/2NSrNFK)

24032021-1

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมระดับชาติครั้งที่ 2 ในวาระครบ 65 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

22032021(3)

การเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

22032021 (2)

ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามความคิดเห็นต่อปัญหาและอุปสรรคของประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ พ.ศ.2563 ในประเภทผลงานวิชาการรับใช้สังคม

19032021- (4)

แจ้งประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามเรื่องแนวปฏิบัติการประเมินเพื่อเลื่อนระยะตามเงื่อนไขในสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยฉบับลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

19032021- (3)