ผู้เขียน: TechnoNews

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562

🔶วันที่ 26 พฤษภาคม 2563 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
📊 ได้ดำเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562
👉โดยได้ดำเนินการตรวจประเมินผ่านระบบออนไลน์ เนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า(COVID-19) จึงได้ดำเนินการตรวจประเมินผ่านระบบออนไลน์
🔶ซึ่งมีสาขาที่ได้รับการเข้าประเมินในวันนี้จำนวน 5 หลักสูตร ได้แก่
🖊สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง)
🖊สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
🖊สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
🖊สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเซรามิกส์
🖊สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
🙏🙏ทางคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ขอขอบพระคุณ คณะกรรมการตรวจประเมินฯ ทุกท่าน มา ณ ที่นี้


ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์

ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น 

📣ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.นิวัตร พัฒนะ  ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เป็น “รองศาสตราจารย์”

📣ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ธัชชัย เทพกรณ์ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เป็น “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”

👏👏ขอแสดงความยินดีกับ 👉อาจารย์ ดร.วนารัตน์ จุฬพันธ์ทอง 📣สำเร็จการศึกษาปรัชญาดุษฎี(ปร.ด.)สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จากมหาวิทยาลัยนเรศวร

👏👏ขอแสดงความยินดีกับ

👉อาจารย์ ดร.วนารัตน์ จุฬพันธ์ทอง

📣สำเร็จการศึกษาปรัชญาดุษฎี(ปร.ด.)

สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จากมหาวิทยาลัยนเรศวร

👏👏ขอแสดงความยินดีกับ 👉อาจารย์ ดร.เจษฎา โพธิ์จันทร์ 📣สำเร็จการศึกษาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต(วศ.ด.)สาขาวิศวกรรมโยธา จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

👏ขอแสดงความยินดีกับ

👉อาจารย์ ดร.เจษฎา โพธิ์จันทร์

📣สำเร็จการศึกษาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต(วศ.ด.)

สาขาวิศวกรรมโยธา จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่