ยินดีกับ นางสาวณัฐริกา มีพวง ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การประกวดสหกิจศึกษาระดับภาค

ยินดีกับ นางสาวณัฐริกา มีพวง

ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1

การประกวดสหกิจศึกษาระดับภาค

ชื่อผลงาน การปรับปรุงผังโรงงานด้วยเทคนิคการศึกษาการทำงาน กรณีศึกษา : บริษัท ซีเอชโอโตพาร์ต จำกัด

ในการประกวดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (cooperative and Work Integrated Education : CWIE)
ดีเด่น ระดับเครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง ประจำปี พ.ศ. 2564
ในวันที่ 20 เมษายน 2564
สถาบัน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
สถานประกอบการ บริษัท ซีเอชโอโตพาร์ต จำกัด