ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชชัย เทพกรณ์ ที่ได้รับทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2563