ขอแสดงความยินดีกับทีม RP-DETECT ได้รับรางวัลชมเชย การเเข่งขัน โครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ (Research To Market: R2M 2020) ระดับภูมิภาค (ภาคเหนือ)

👏👏ขอแสดงความยินดีกับทีม RP-DETECT ได้รับ🔶รางวัลชมเชย การเเข่งขัน โครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ (Research To Market: R2M 2020) ระดับภูมิภาค (ภาคเหนือ) ณ ห้อง UB002 อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา
🔶โดยมีสมาชิก ได้แก่
1. นายชยางกูร ศรีเคนขันธ์ คณะครุศาสตร์
2. นายขวัญชัย โพธิ์ทอง คณะครุศาสตร์
3. นายชัยวัฒน์ ทรัพย์ทอง คณะวิทยาการจัดการ
4. นายธวัชชัย สุ่มแก้ว คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
5. นายศิวกร มณีรัตน์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
🔶อาจารย์ที่ปรึกษา
1.) อาจารย์ชมพูนุท นรินทรางกูล ณ อยุธยา คณะวิทยาการจัดการ
2.) อาจารย์มลวิภา เมืองพระฝาง คณะครุศาสตร์
3.) อาจารย์ชิตณรงค์ เพ็งแตง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ซึ่งจะเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ​ เข้าร่วมการแข่งขันระดับประเทศต่อไป