คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์กิตติศักดิ์ คงสีไพร และ อาจารย์อภิรักษ์ ทัดสอน ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนและออกสิทธิบัตร จากกรมทรัพย์สินทางปัญญาราย

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์กิตติศักดิ์ คงสีไพร และ อาจารย์อภิรักษ์ ทัดสอน ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนและออกสิทธิบัตร จากกรมทรัพย์สินทางปัญญารายละเอียด : https://research.psru.ac.th/read.php?NewsID=1038