การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง เทคนิคการเขียนยกร้างคำขอรับสิทธิบัตร ออกแบบผลิตภัณฑ์

26.06.2563 คณาจารย์คณะเทคโนฯ เข้าร่วมอบรมรับฟัง การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง เทคนิคการเขียนยกร้างคำขอรับสิทธิบัตร ออกแบบผลิตภัณฑ์ ซึ่งจัดขึ้นโดย สถาบันวิจัยและพัฒนา มรพส. โดยได้รับเกียรติจากคุณจิราภรณ์ เหลืองไพรินทร์ ผู้อำนวยการศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้องประชุม 5112 ชั้น1 อาคาร 5 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม