เกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานตามจุดเน้นของคณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563) สำหรับการจัดทำข้อตกลงและการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรสายวิชาการ

เกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานตามจุดเน้นของคณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ครั้งที่ 1 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563)
สำหรับการจัดทำข้อตกลงและการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรสายวิชาการ

06032020-1