กำหนดการโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อสร้างแนวปฏิบัติที่ดีในการพัฒนากระบวนดำเนินงาน ประกันคุณภาพการศึกาภายในระดับหลักสูตร

กำหนดการโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

เพื่อสร้างแนวปฏิบัติที่ดีในการพัฒนากระบวนดำเนินงาน

ประกันคุณภาพการศึกาภายในระดับหลักสูตร

วันที่ 23 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุม 5112

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

04032020-1