โครงการสนับสนุนการจัดทำตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ

วันที่ 2 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดโครงการสนับสนุนการจัดทำตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ 👉เพื่อพัฒนาอาจารย์ใหม่ให้มีความสามารถในการเขียนผลงานวิชาการเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการได้ 👉 เพื่อกระตุ้นอาจารย์ที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการอยู่แล้วให้มีตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น 👉เพื่อสนับสนุนทุนในการจัดทำเอกสาร/ตำราสำหรับคณาจารย์ที่กำลังจะยื่นขอผลงาน 👉โดยได้รับเกียรติจาก 🔷รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย แหวนเพชร เป็นวิทยากรถ่ายทอดวิธีการและคำชี้แนะ รวมถึงดูแลให้คำปรึกษาให้กับคณาจารย์ ในทุกกระบวนการ