โครงการเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพ ด้านกิจการนักศึกษาและสืบสานศิลปวัฒนธรรมระดับชาติ ครั้งที่ 11

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้เป็นเจ้าภาพ จัด🔷โครงการเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพ ด้านกิจการนักศึกษาและสืบสานศิลปวัฒนธรรมระดับชาติ ครั้งที่ 11 👉ภายใต้แนวคิด “บูรณาการศาสตร์และศิลป์เชื่อมวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย” โดยในพิธีเปิดโครงการ ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษณีย์ เส็งพานิช รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมมอบรางวัลเชิดชูเกียรติให้แก่สถาบันที่ได้เข้าร่วมโครงการต่อเนื่องตลอดทั้ง 11 ปี ได้แก่ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จากนั้นเวลา 10.30 น. ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านกิจการนักศึกษาและสืบสานศิลปวัฒนธรรมระดับชาติ โดยตัวแทนนักศึกษาและคณาจารย์ จากมหาวิทยาลัย 11 แห่ง โดยโครงการนี้จะจัดขึ้นระหว่าง วันที่ 16 – 18 มกราคม 2563 ณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก