ขอแสดงความยินดีกับนายนนธวัช เทียมนาก นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้รับทุนการศึกษา “ ทุนเยาวชนคุณภาพแห่งปี 2019”

>>> ขอแสดงความยินดีกับนายนนธวัช เทียมนาก นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่ได้รับการคัดเลือกจากมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.) ให้ได้รับทุนการศึกษา “ ทุนเยาวชนคุณภาพแห่งปี 2019” >>> ด้วยมูลนิธิ มสวท. ได้จัดทำโครงการมอบทุนการศึกษา “ทุนเยาวชนคุณภาพแห่งปี” ต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 9 ให้กับนิสิต นักศึกษา ในสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่กำลังศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐทั่วประเทศ ซึ่งในปี 2019 นี้ได้คัดเลือกนิสิตนักศึกษาเพื่อเข้ารับทุนจำนวน 19 คน จากทั้งหมด 134 คน เพื่อส่งเสริมและพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึงถวายเป็นพระราชกุศลและเทิศพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในฐานะพระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย
>>> โดยในวันที่ 18 ตุลาคม 2562 ทางมูลนิธิ มสวท. ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษา แก่เยาวชนคุณภาพแห่งปี จำนวน 19 คน ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ โดยทางมูลนิธิได้รับเกียรติจาก หม่อนเจ้าประภาพันธุ์ (ภานุพันธุ์) กรโกสียกาจ เป็นประธานในพิธีเปิด และดร.ประสิทธิ์ ทีฆพุฒิ (ประธานมูลนิธิ) เป็นผู้มอบทุนการศึกษา ซึ่งงานในวันนี้ยังได้มีการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับบุคคลคุณภาพแห่งปีในสาขาต่างๆ อีกมากมาย