คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.อุษา อินทร์ประสิทธิ์ ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ขอแสดงความยินดีกับ

ผศ.อุษา อินทร์ประสิทธิ์

ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์