งานทำบุญเข้าพรรษา ทอดผ้าป่าสามัคคี

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดงานทำบุญเข้าพรรษา ทอดผ้าป่าสามัคคี ซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่องทุกปี เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมงานด้านทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา อนุรักษ์และสืบทอด ขนบธรรมเนียม ประเพณี ทางคณะเทคโนฯได้นิมนต์พระสงฆ์จำนวน 9 รูป สวดเจริญพระพุทธมนต์ รวมทั้งได้ถวายภัตตาหาร เพื่อเสริมสิริมงคลแก่คณะผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.อุษณีย์ เส็งพานิช รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานในพิธี