ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มรพส. “คว้า 3 รางวัล จากการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 28 ระดับภาค (สาขาหุ่นยนต์เคลื่อนที่)

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มรพส. “คว้า 3 รางวัล จากการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 28 ระดับภาค (สาขาหุ่นยนต์เคลื่อนที่)” เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วม การแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 28 ระดับภาค (สาขาหุ่นยนต์เคลื่อนที่) ณ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ภาค 9 จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งในการแข่งขันนักศึกษาจะต้องเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมหุ่นยนต์เคลื่อนให้สามารถปฏิบัติภารกิจได้ตามกติกาที่กำหนด ในโจทย์จำลองเกี่ยวกับหุ่นยนต์เคลื่อนที่ในงาน logistics โดยหุ่นยนต์ทำการอ่านค่า Barcode ของพัสดุที่ต้องขนย้าย แล้วไปตรวจหาจากใน Stock ในตำแหน่งต่าง โดยใช้ความรู้ด้านการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์เคลื่อนที่ และการประมวลผลภาพ บนระบบสมองกลฝังตัวแบบเรียลไทม์ด้วยภาษา LabView
โดยผลปรากฏว่านักศึกษาของสาขาวิชาสามารถคว้าเหรียญรางวัลจากการแข่งขันมาได้ดังนี้ • รางวัลเหรียญทอง ผู้ได้รับรางวัล คือ 1.นายตะวัน เสริมสุข นักศึกษาชั้นปีที่ 2 2.นายเมธานันท์ เนียมเปี่ยม นักศึกษาชั้นปีที่ 2 • รางวัลเหรียญเงิน ผู้ได้รับรางวัล คือ 1.นางสาวจุฬาลักษณ์ ช้างทอง นักศึกษาชั้นปีที่ 2 2.นางสาวเกวลิน ใจเพ็ชร นักศึกษาชั้นปีที่ 2 •รางวัลเหรียญทองแดง ผู้ได้รับรางวัล คือ 1. นางสาวสุธาสินี ปั้นเกี้ยว นักศึกษาชั้นปีที่ 2 2.นางสาวกนกวรรณ ชื่นรอด นักศึกษาชั้นปีที่ 2 อาจารย์ผู้ควบคุมทีม : อาจารย์วชิระ ลิ้มศรีประพันธ์ ,อาจารย์ชิตณรงค์ เพ็งแตง และนายสมเจตน์ ทองดี ทีมงานนักศึกษา : นายพิสิฐ นาควิโรจน์ (พี่โท) , นายฤทธิชัย หยอมแหยม (พี่เจมส์) และ นายปิยณัฐ บุญสาร (พี่นัท) โดยทีมนักศึกษาที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง จะเป็นตัวแทนระดับภาค เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 28 ระดับชาติ ต่อไป