โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปี2562

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ▶️▶️▶️ได้จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปี2562 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มีความสำคัญแก่นักศึกษาใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อม และรับฟังแนวทางที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและการปรับตัวในการดำเนินชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย โดยในพิธีเปิดในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก 🔸ผศ.ดร.สนิท ปิ่นสกุล คณบดี คณะเทคโน เป็นประธานจุดธูปเทียน และรับชมวิดีทัศน์ประวัติความเป็นมาของคณะ จากนั้นผศ.ดร.สนิท ปิ่นสกุล ประธานในพิธี ได้กล่าวต้อนรับนักศึกษา พร้อมแนะนำคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ และหน่วยงานภายในคณะ ให้กับนักศึกษา และในพิธีปฐมนิเทศฯในครั้งนี้ 🔸ผศ.ดร.นิวัตร พัฒนะ ที่ปรึกษาคณบดี ได้ให้โอวาทและคำแนะนำในการปรับตัวในใช้ชีวิตนักศึกษาในรั่วมหาลัย จากนั้นเป็นกิจกรรมจากหน่วยงานกิจการนักศึกษาคณะเทคโนฯ นำโดย 🔸ผศ.ณัฐธิดา จงรักษ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้ขึ้นกล่าวต้อนรับนักศึกษา พร้อมแนะนำ บุคลากรทางด้านกิจการนักศึกษา และได้บรรยายเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ ที่นักศึกษาจะได้เข้าร่วมตลอดการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งได้มีการแนะนำตัวของ🔸พี่ๆสโมสรนักศึกษาของคณะเทคโนฯให้น้องๆนักศึกษาใหม่ได้รู้จัก จากนั้นได้เข้าสู้กิจกรรมสุดท้ายของพิธีปฐมนิเทศนั้นคือ พิธีบายศรีสู่ขวัญ โดยมีขบวนเชิญตราสัญลักษณ์ของคณะ พานบายศรี และธงประจำคณะโดยตัวแทนสโมสรนักศึกษา จากนั้นเป็นพิธีผูกข้อมือนักศึกษาใหม่โดยคณาจารย์คณะเทคโนฯ และถ่ายรูปร่วมกัน ทั้งนี้คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ยินต้อนรับ🎉🎉 น้องๆนักศึกษาใหม่ ทุกท่าน ^-^