โครงการหมู่บ้านต้นแบบพลังงานทดแทน ระยะที่ 5 ภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริบูรณาการไปสู่การเรียนการสอนและการบริการวิชาการเมื่อวันที่ 18-20 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดโครงการหมู่บ้านต้นแบบพลังงานทดแทน ระยะที่ 5 ภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริบูรณาการไปสู่การเรียนการสอนและการบริการวิชาการ ณ กลุ่มเกษตรกรมะขามเปรี้ยวยักษ์ ตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้เกิดการขยายตัวในเชิงรุกเรื่องการใช้พลังงานทดแทนจากมูลสัตว์ เศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรและเศษอาหารจากครัวเรือนของหมู่บ้านต้นแบบพลังงานทดแทนในเขตพื้นที่ชุมชน ทางสาขาจึงมองเห็นความสำคัญที่ต้องส่งเสริมอย่างต่อเนื่องให้กับชุมชน จึงเลือกใช้เขตพื้นที่ดังกล่าวเป็นแหล่งเรียนรู้ เพื่อที่จะพัฒนาให้เป็นหมู่บ้านต้นแบบพลังงานทดแทนอันจะส่งผลให้ชุมชนบริเวณใกล้เคียงได้มาศึกษาและนำไปใช้งานอย่างแท้จริง ซึ่งโครงการดังกล่าวนี้ได้ดำเนินการต่อเนื่องมาระยะหนึ่งแล้ว และเน้นในพื้นที่ห่างไกลเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรเป็นสำคัญ