ให้บริการวิชาการในโครงการอุดมศึกษาพี่เลี้ยงเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาการคำนวณ กับการพัฒนาทักษะครูในศตวรรษที่ 21 ให้สถานศึกษาในท้องถิ่น ในหัวข้อ “การเขียนโปรแกรมภาษา Python เบื้องต้น และ Micropython Workshop on Kidbright”

เมื่อวันที่ 11-13 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้ให้บริการวิชาการในโครงการอุดมศึกษาพี่เลี้ยงเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาการคำนวณ กับการพัฒนาทักษะครูในศตวรรษที่ 21 ให้สถานศึกษาในท้องถิ่น ในหัวข้อ “การเขียนโปรแกรมภาษา Python เบื้องต้น และ Micropython Workshop on Kidbright” ขึ้น โดยทางสาขาวิชาได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สนิท ปิ่นสกุล คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการและกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรม  ซึ่งโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาครู ระดับมัธยมศึกษาให้สามารถนำนวัตกรรมไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ วิชาวิทยาการคํานวณได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถถ่ายทอดไปสู่นักเรียนได้ โดยมีโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่ให้บริการของมหาวิทยาลัย เข้าร่วมการอบรม
จำนวนทั้งสิ้น 15 โรงเรียน และมีครูที่รับการอบรบจำนวน 30 ท่าน===>>รายละเอียดเพิ่มเติม<<===