การประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 13(2/2561)

26.01.2562 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 13(2/2561) เพื่อติดตามและการดำเนินงานและรับฟังนโยบายในการบริหาร เพื่อขับเคลื่อนและสร้างจุดเด่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาโดยมีรายชื่อคณะกรรมการผู้เข้าร่วมดังนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สนิท ปิ่นสกุล ประธานกรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อลงกรณ์ เมืองไหว รองประธานกรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เอื้อบุญ ที่พึ่ง กรรมการ อาจารย์เอกภูมิ บุญธรรม กรรมการ อาจารย์วิมล ทองดอนกลิ้ง กรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปรารถนา ศิริสานต์ กรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัตร พัฒนะ กรรมการ อาจารย์ ดร.เพียรพิณ ก่อวุฒิพงศ์ กรรมการ รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย รัตนวงษ์ กรรมการ ดร.อุทิศ ขาวเธียร กรรมการ ดร.สมไทย วงษ์เจริญ กรรมการ ดร.วิโรจน์ จิรัฐติกาลโชติ กรรมการ นายสิงห์ พงษ์สุทธิ์ กรรมการ อาจารย์พันธุ์ธิดา ลิ้มศรีประพันธ์ กรรมการและเลขานการ