โครงการอบรมการเขียนแบบทางด้านวิศวกรรมด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์


 

 วิชาเอกเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ได้จัดโครงการอบรมการเขียนแบบทางด้านวิศวกรรมด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 🤑 (ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น)
▶ รุ่นที่ 1 จัดอบรมระหว่างวันที่ 5-9 มิถุนายน พ.ศ.2560
▶ รุ่นที่ 2 จัดอบรมระหว่างวันที่ 26 – 30 มิถุนายน 2560
สนใจสามารถติดต่อได้ที่ วิชาเอกสาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล อาคารเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล

 


สนใจสามารถติดต่อได้ที่

วิชาเอกสาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล อาคารเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล

อาจารย์เอกภูมิ บุญธรรม 📲 093-1379009
อาจารย์เอกกฤษ แก้วเจริญ 📱 0899521663