หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะพงษ์ โอฬารทิชาชาต ประธานหลักสูตร

   อาจารย์เกียรติชัย บรรลุผลสกุล อาจารย์ผุ้สอน

    ผู้ช่วยศาสตราจารย์มณฑล ฟักเอม ผู้ประสานงานสาขาวิชา

     อาจารย์กิตติศักดิ์ คงสีไพร อาจารย์ผู้สอน

      อาจารย์อภิรักษ์ ทัดสอน อาจารย์ผุ้สอน