หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

  ผศ.เอกภูมิ บุญธรรม

  ประธานหลักสูตร

   อาจารย์เอกกฤษ แก้วเจริญ

   ผู้ประสานงานสาขาวิชา

    ดร.สรวิศ สอนสารี

    อาจารย์ผุ้สอน

     อาจารย์วีรวุธ เลพล

     อาจารย์ผุ้สอน

      ดร.กฤษฎา อ้นอ้าย

      อาจารย์ผุ้สอน