วิสัยทัศน์

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ผลิตบัณฑิตให้สามารถอยู่ในประชาคมอาเซียนได้อย่างมีความสุข เป็นแหล่งเรียนรู้ในการพัฒนาอาชีพด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมของท้องถิ่น  มีส่วนร่วมในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มีระบบบริหารจัดการที่ดี บุคลากรมีวัฒนธรรม คุณภาพบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง