หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

👤 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์


อ.ดร.เกียรติชัย บรรลุผลสกุล
อ.ดร.เกียรติชัย บรรลุผลสกุลประธานหลักสูตร
ผศ.ดร.ปิยะพงษ์ โอฬารทิชาชาต
ผศ.ดร.ปิยะพงษ์ โอฬารทิชาชาตอาจารย์ผู้สอน
ผศ.มณฑล ฟักเอม
ผศ.มณฑล ฟักเอมอาจารย์ผู้สอน
ผศ.ดร.กิตติศักดิ์ คงสีไพร
ผศ.ดร.กิตติศักดิ์ คงสีไพรอาจารย์ผู้สอน
อ.วรวัช พาหา
อ.วรวัช พาหาอาจารย์ผู้สอน