👤 หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง)

👤 หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง)


ผศ.ดร.สิริเดช กุลหิรัญบวร
ผศ.ดร.สิริเดช กุลหิรัญบวรประธานหลักสูตร

👤 วิชาเอกเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง

ผศ.ดร.กันตภณ โล่นพันธ์
ผศ.ดร.กันตภณ โล่นพันธ์ผู้ประสานงานวิชาเอก
ผศ.สุรเชษฐ์ มิตสานนท์
ผศ.สุรเชษฐ์ มิตสานนท์อาจารย์ผู้สอน
ผศ.ทวีศักดิ์ ตันอร่าม
ผศ.ทวีศักดิ์ ตันอร่ามอาจารย์ผู้สอน

👤 วิชาเอกเทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิต

อ.นริศรา สุวิเชียร
อ.นริศรา สุวิเชียรผู้ประสานงานวิชาเอก
ผศ.ดร.สิริเดช กุลหิรัญบวร
ผศ.ดร.สิริเดช กุลหิรัญบวรอาจารย์ผู้สอน
อ.ดร.ธนากร จันทรศรีชา
อ.ดร.ธนากร จันทรศรีชาอาจารย์ผู้สอน
อ.มนตรี วิมล
อ.มนตรี วิมลอาจารย์ผู้สอน

👤 วิชาเอกเทคโนโลยีวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์

ผศ.ดร.ธัชชัย เทพกรณ์
ผศ.ดร.ธัชชัย เทพกรณ์ผู้ประสานงานวิชาเอก
อ.สุกฤษฏิ์ เพชรสวัสดิ์
อ.สุกฤษฏิ์ เพชรสวัสดิ์อาจารย์ผู้สอน
อ.ณัฐพร ตั้งเจริญชัย
อ.ณัฐพร ตั้งเจริญชัยอาจารย์ผู้สอน