👤 หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง)

👤 หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง)


ผศ.ดร.กันตภณ โล่นพันธ์
ผศ.ดร.กันตภณ โล่นพันธ์ประธานหลักสูตร

👤 วิชาเอกเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา

อ.จิรา ธรรมนิยม
อ.จิรา ธรรมนิยมผู้ประสานงานวิชาเอก
อ.ดร.สุรเชษฐ์ วรรณา
อ.ดร.สุรเชษฐ์ วรรณาอาจารย์ผู้สอน
ผศ.ดลยฤทธิ์ เสฏฐสุวจะ
ผศ.ดลยฤทธิ์ เสฏฐสุวจะอาจารย์ผู้สอน
อ.วรรณิกา ขันคำนันต๊ะ
อ.วรรณิกา ขันคำนันต๊ะอาจารย์ผู้สอน

👤 วิชาเอกเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง

ผศ.ดร.กันตภณ โล่นพันธ์
ผศ.ดร.กันตภณ โล่นพันธ์ผู้ประสานงานวิชาเอก
ผศ.สุรเชษฐ์ มิตสานนท์
ผศ.สุรเชษฐ์ มิตสานนท์อาจารย์ผู้สอน
ผศ.ทวีศักดิ์ ตันอร่าม
ผศ.ทวีศักดิ์ ตันอร่ามอาจารย์ผู้สอน

👤 วิชาเอกเทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิต

ผศ.ดร.สิริเดช กุลหิรัญบวร
ผศ.ดร.สิริเดช กุลหิรัญบวรผู้ประสานงานวิชาเอก
อ.มนตรี วิมล
อ.มนตรี วิมลอาจารย์ผู้สอน
อ.ดร.ธนากร จันทรศรีชา
อ.ดร.ธนากร จันทรศรีชาอาจารย์ผู้สอน
อ.นริศรา สุวิเชียร
อ.นริศรา สุวิเชียรอาจารย์ผู้สอน

👤 วิชาเอกเทคโนโลยีวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์

ผศ.ดร.ธัชชัย เทพกรณ์
ผศ.ดร.ธัชชัย เทพกรณ์ผู้ประสานงานวิชาเอก
อ.สุกฤษฏิ์ เพชรสวัสดิ์
อ.สุกฤษฏิ์ เพชรสวัสดิ์อาจารย์ผู้สอน
อ.ณัฐพร ตั้งเจริญชัย
อ.ณัฐพร ตั้งเจริญชัยอาจารย์ผู้สอน