👤 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์

👤 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์


ผศ.ธณิดา โขนงนุช
ผศ.ธณิดา โขนงนุชประธานหลักสูตร
ผศ.ดร.อลงกรณ์ เมืองไหว
ผศ.ดร.อลงกรณ์ เมืองไหวอาจารย์ผู้สอน
อ.หทัยธนก พวงแย้ม
อ.หทัยธนก พวงแย้มอาจารย์ผู้สอน
อ.ดร.ศุจินธร ทรงสิทธิเดช
อ.ดร.ศุจินธร ทรงสิทธิเดชอาจารย์ผู้สอน
ผศ.วชิระ วิจิตรพงษา
ผศ.วชิระ วิจิตรพงษาอาจารย์ผู้สอน
อ.เพชรายุทธ แซ่หลี
อ.เพชรายุทธ แซ่หลีอาจารย์ผู้สอน